You have reached the website

NESCAFÉ® Dolce Gusto® – pravidla věrnostního programu PREMIO

1.         Představení věrnostního programu PREMIO od NESCAFÉ® Dolce Gusto®  

Věrnostní program PREMIO („program“) je propagační nabídkou společnosti Nestlé Česko („zadavatel“) a jejího partnera společnosti Loylogic Rewards FZE („partner“). Členové, kteří se do programu zapojí, musí být zaregistrováni a musí splňovat pravidla programu („pravidla“), aby mohli být oprávněnými členy programu („členové“):

-        stávající Obchodní podmínky zadavatele, dostupné na www.dolce-gusto.cz

-        pravidla katalogu odměn, dostupné na premio.dolce-gusto.cz.

-        podmínky pro odměny obchodníka v rámci Katalogu odměn PREMIO, dostupné na premio.dolce-gusto.cz.

Členové mohou získávat body (definované níže) za provedení aktivit, které jsou popsány na www.dolce-gusto.cz/premio. Body získané během trvání programu budou zohledněny na účtu člena. Lze je použít na nákup odměn („odměny“) na webové stránce s odměnami partnera („katalog odměn“) premio.dolce-gusto.cz. Katalog odměn se může průběžně měnit, a to bez oznámení, podle výlučného uvážení zadavatele nebo partnera.

Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla nebo ukončit program, a to i když tyto změny mohou ovlivnit schopnost člena shromažďovat a používat body. Zadavatel si ponechává i nadále veškerá práva týkající se členství, správy programu, odměn, příjmů a vydávání bodů. Zadavatel neodpovídá žádnému členovi za případné změny pravidel. Pokud ke změně dojde, bude pokračující účast člena v programu představovat jeho souhlas se změnami.
V případě změn v pravidlech,  budou tyto změny vyznačeny a pravidla neprodleně aktualizovaná na  stránce zadavatele nebo partnera.

 

2.         Jak se zúčastnit

Pro účast v programu se musíte zaregistrovat na webové stránce NESCAFÉ® Dolce Gusto® www.dolce-gusto.cz. 

Členové, kteří se již zaregistrovali na www.dolce-gusto.cz, budou automaticky zařazeni do programu. Členové budou mít i nadále právo požádat o ukončení svého členství (viz článek 8 níže).

Za vstup do programu se neúčtuje žádný poplatek a pro účast v programu není nutný žádný nákup.

Program je určen pouze fyzickým osobám s doručovací adresou na území České republiky starším 18 let. Body mohou získávat jen zaregistrovaní členové. 

Členové musí mít platný účet na www.dolce-gusto.cz, aby se mohli programu účastnit. Člen může mít jen jeden účet, který lze používat pro získávání bodů na www.dolce-gusto.cz.

Každý člen nebo osoba, kteří se snaží používat více než jeden členský účet, identifikační číslo uživatele nebo vytvářet více než jednu identitu k tomu, aby získali více bodů, budou podle výlučného uvážení zadavatele vyloučeni. Body bude získávat jen osoba uvedená jako vlastník hlavního účtu a tato osoba bude oprávněna na účet programu vstupovat. Body z různých účtů ani z různých webových stránek zadavatele v jiných zemích, než je Česká republika nelze za žádným účelem kombinovat. Zadavatel si vyhrazuje právo z důvodu jakéhokoli porušení podmínek účtu nebo programu ukončit členství nebo získané body zrušit či je vymazat.

Své heslo musíte zachovávat v tajnosti. Nesete plnou odpovědnost za veškeré aktivity na svém účtu.

 

3.         Jak sbírat body

Program umožňuje registrovaným členům získávat body za provádění skenování či manuální zadávání kódů z balení kapslí NESCAFÉ® Dolce Gusto® na platformě zadavatele v souladu s podrobnými údaji o této aktivitě nebo propagaci. Neplatí pro balení kapslí Starbucks® by NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

Pro účely programu lze „body“ používat k nákupu určitých odměn. Body a jejich hodnoty: (a) určuje zadavatel podle svého výlučného uvážení; (b) podléhají změnám bez oznámení; (c) se mohou u různých propagačních akcí lišit; a (d) stávají se neplatnými na konci programu, pokud program skončí a všechny body zbývající na členských účtech zaniknou.

Body nepředstavují majetek, neopravňují účastníka k získání práva či zájmu a nemají peněžitou hodnotu ani peněžní ekvivalent. Body nelze prodávat, postupovat nebo převádět. Členové nebudou moci převádět body mezi účty nebo jiným členům.

Zadavatel si vyhrazuje právo odebrat body z účtu, pokud zjistí, že byly tyto body na účet člena připsány nesprávně nebo byly získány podvodem.

Je-li to v programu možné, může být členům nabídnuta možnost se zapojit do propagační akce s okamžitou výhrou, aby získali body či odměny navíc.

 

4.         Oznámení o odměně

Stav bodů na účtu bude viditelný na vyhrazené stránce, která se zobrazuje na www.dolce-gusto.cz po přihlášení člena a lze jej zaznamenávat pro účely posouzení ze strany zadavatele. . Každý člen je povinen ověřit, zda byly jeho body řádně připsány. Případné reklamace týkající se nezobrazených bodů musí člen nahlásit na spotřebitelském servise na info@nestle.cz do sedmi (7) dnů od zadání kódu.

Člen musí mít před získáním odměny na svém účtu minimální počet bodů, který pokryje bodovou hodnotu odměny.  Pro objednání odměn lze použít jen body získané v souvislosti s programem.

5.         Získání odměny

Body lze použít k získání různých odměn. Výběr odměn závisí na dostupnosti. Zadavatel nebo partner si vyhrazují právo nahradit položky jinými srovnatelnými položkami stejné hodnoty

Členové si mohou vybírat odměny (do vyprodání zásob) z katalogu odměn spravovaného partnerem. Každá jednotlivá odměna má přiřazený počet bodů, které jsou zapotřebí pro její získání, jak se uvádí na webové stránce partnera.

Pro uplatnění bodů k získání odměn je potřeba e-mailová adresa nebo dodací adresa člena.

Body pro získání odměn ztrácejí platnost po 6 měsících neaktivity člena v programu. Neaktivita znamená, že nejsou získány žádné body prostřednictvím zadání kódu ani nejsou žádné body utraceny. Zadavatel vám může zasílat e-mailová oznámení, aby vás upozornil na to, že váš bodový zůstatek musí být aktivní.

U aktivních členů si zadavatel vyhrazuje právo nechat propadnout nevyužité body starší 18 měsíců. Předtím, než skončí platnost bodů, budete o této skutečnosti v každém případě informováni a bude vám poskytnuta lhůta 3 měsíců na uplatnění bodů.

 

6.         Doručení/vrácení odměny

a)         Doručení

V závislosti na položce, kterou si člen jako odměnu vybral, mu bude odměna doručena subjektem, jenž vybranou odměnu nabízí („obchodníci“), a případně přímo prostřednictvím e-mailu. Odměny budou zasílat obchodníci nabízející zboží, které si člen vybral, a tito obchodníci mohou mít svá vlastní pravidla. V případě, že bylo zboží odesláno, počítejte ve většině případů s dodací lhůtou nejméně 2 týdny od obdržení objednávky s odesláním odměny poštou, pokud není na webové stránce partnera premio.dolce-gusto.cz uvedeno něco jiného.

Všechny odměny budou zasílány na dodací adresu, která je uvedena při získání odměny. Odměny budou zasílány jen na adresy na území České republiky. Zadavatel ani partner nepřejímají odpovědnost za odměny, které jsou vráceny jako nedoručitelné bez adresy pro přeposlání.

b)         Vrácení

Má-li člen se svou objednávkou problém, může zadavatele kontaktovat e-mailem na adrese info@nestle.cz.

c)         Úprava stavu bodů

Po podání objednávky zboží bude z účtu člena stržen požadovaný počet bodů za vybranou odměnu.

Případné vadné nebo poškozené odměny bude možné zaslat za účelem jejich výměny do lhůty, která závisí na typu vybrané odměny a která je uvedena v informacích obchodníka na stránce s odměnou na webové stránce partnera premio.dolce-gusto.cz. Pokud o to člen požádá, nebude zadavatel realizovat požadavky na dodání za déle než 6 měsíců od data objednávky.

Členové odpovídají za náklady na zpětné zaslání zboží za účelem jeho výměny/vrácení z důvodů jiných, než je chyba při odeslání, poškození při odeslání nebo vadná odměna.  

d)         Podmínky partnera (poskytovatel obchodu s odměnami a katalogu odměn)

Odměny se řídí podmínkami stanovenými partnerem v katalogu odměna obchodníky uvedenými na webové stránce partnera premio.dolce-gusto.cz. Zánik platnosti dárkových karet či poukazů na odměny se řídí zásadami jednotlivých obchodníků.

e)         Odpovědnost

Zadavatel nepřejímá odpovědnost za použití nebo nesprávné použití dárkových karet, poukazů či odměn po jejich zaslání členovi.

Zadavatel neodpovídá za žádné ztráty či škody v souvislosti s odměnami obchodníka.

Zadavatel neodpovídá za neschopnost člena přijmout odměnu, použít ji nebo ji uplatnit, a to z jakéhokoli důvodu.                       

 

7.         Právní poznámky

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, pozastavení nebo ukončení programu, a to bez náhrady nebo předchozího oznámení a v plném nebo částečném rozsahu a kdykoliv a z jakéhokoli důvodu, včetně úpravy těchto pravidel, jakékoli části programu, odměn, úrovně bodů nebo aktivit, včetně (mimo jiného) případů počítačových, programovacích nebo systémových chyb či jiných problémů, které zadavatel nemůže kontrolovat a které ovlivňují schopnost zadavatele postupovat podle záměru. Není-li možné program z jakéhokoli důvodu provozovat tak, jak bylo plánováno, vyhrazuje si zadavatel právo podle svého výlučného uvážení zrušit, ukončit nebo pozastavit program bez náhrady nebo předchozího oznámení.

Veškeré pokusy člena získat přístup do programu podvodným způsobem, například prostřednictvím tzv. bot scriptu nebo jiného násilného útoku, povedou k tomu, že se tento člen stane nezpůsobilým a budou mu odebrány veškeré získané body. Použití automatizovaných prostředků, a to programovacích, robotických či jiných podobných, za účelem získání bodů bude mít za následek vyloučení člena z programu.

 

8.         Ukončení

Člen může ukončit svou účast podáním oznámení zadavateli prostřednictvím e-mailu na adresu info@nestle.cz. Při tomto ukončení může člen použít body získané do data ukončení, přičemž veškeré nevyužité body ztratí platnost.

Kromě článku 7 může zadavatel ukončit program podle svého výlučného uvážení oznámením s výpovědní lhůtou pro vyčerpání zbývajících bodů. V takovém případě bude zadavatel informovat členy o tomto ukončení, pokud to považuje za přiměřené, včetně mimo jiné zveřejnění takového oznámení na platformě zadavatele, či pomocí e-mailu. V závislosti na platných právních předpisech ztratí body platnost ke dni určenému zadavatelem.  

 

9.         Osobní údaje

Jste srozuměni a souhlasíte s tím, že zadavatel a jeho partner a dodavatelé mohou a budou shromažďovat a používat vaše osobní údaje v souvislosti s programem. Shromažďování a používání těchto údajů se řídí oznámením zadavatele o ochraně osobních údajů, umístěným na www.dolce-gusto.cz, nebo partnera, umístěným na premio.dolce-gusto.cz.

 

10.       Kontaktní údaje

Dotazy týkající se odměn lze zasílat zadavateli prostřednictvím e-mailu na adresu info@nestle.cz.