Loading...

NESCAFÉ® Dolce Gusto®

S aplikací NESCAFÉ® Dolce Gusto® jednoduše naskenujte kód, zjistěte stav vašeho účtu a vybírejte skvělé odměny.

NESCAFÉ® Dolce Gusto®

S aplikací NESCAFÉ® Dolce Gusto® jednoduše naskenujte kód, zjistěte stav vašeho účtu a vybírejte skvělé odměny.

Kupte 3 stejná balení kávy Starbucks® za 119 Kč/ks

Nahrávám...

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky:

Podmínky užití

Ochrana osobních údajů

Všeobecné prodejní podmínky

Registrace společnosti

Pravidla věrnostního programu PREMIO

 

I. Podmínky užití

 

 1. Souhlas a změna podmínek používání 

1.1 Váš vstup na webové stránky společnosti Nestlé Česko s.r.o.(dále jen „Webové stránky“ a společnost „Nestlé“) a jejich používání se týká rovněž společností propojených na společnosti Nestléa řídí se těmito podmínkami používání (Podmínky používání). Vstupem na stránky společnosti Nestlé, jejich prohlížením nebo používáním potvrzujete, že jste si přečetli, pochopili a bez výhrad přijali tyto podmínky používání ve znění všech námi vydaných změn. 

1.2 Pokud se rozhodneme upravit Podmínky používání, zveřejníme novou verzi na našich Webových stránkách. Proto vám doporučujeme tyto Podmínky používání pravidelně pročítat a seznámit se se všemi změnami.

 

 1. Autorská práva a duševní vlastnictví 

2.1 Obsah našich Webových stránek a zejména, ne však výhradně texty, značky, loga, diagramy, fotografie, videa, zvuky, hudba, úprava, design, know-how, technologie, produkty a výrobní a organizační procesy jsou majetkem společnosti Nestlé nebo společností s ní propojených, nebo jsou použity se svolením vlastníků, a proto jsou odpovídajícím způsobem chráněny autorským právem, ochrannými známkami, patenty a všemi ostatními právními prostředky ochrany duševního a průmyslového vlastnictví, které podle příslušných zákonů existují. 
2.2 S výjimkou případů uvedených v oddílu 3 těchto Podmínek, nic z obsahu našich stránek nelze vykládat jako udělení licence nebo práva použít jakýkoli obsah našich Webových stránek.

 

 1. Používání webových stránek 

3.1 Obsah našich Webových stránek je možné stáhnout, zobrazit nebo vytisknout výhradně pro osobní nekomerční použití, a to s tím, že veškerá označení a upozornění na autorská nebo jiná vlastnická práva budou zachována a reprodukována ve všech informačních nebo jiných stáhnutých materiálech. Jakékoliv jiné použití, včetně rozmnožování, úpravy, distribuce, přenosu nebo vysílání obsahu Webových stránek, zcela nebo zčásti a jakýmkoli způsobem, je přísně zakázáno, s výjimkou případů, kdy společnost Nestlé předem poskytne písemný souhlas. 
3.2 Nestlé netvrdí a nezaručuje, že použití jakéhokoli obsahu pocházejícího z jejich Webových stránek neporuší práva třetích stran.

 

 1. Informace, které nejsou považovány za důvěrné 

4.1 Veškeré osobní identifikační údaje a informace, které přes Internet uživatelé zadají na Webové stránky, jsou chráněny a zpracovávány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů (http://thenest-eur-cz.nestle.com/LC/Documents/Nestle_Privacy_Policy_CZ.PDF) společnosti Nestlé. Společnost Nestlé účastníkům doporučuje, aby si před poskytnutím osobních identifikačních údajů a informací pozorně přečetli Zásady ochrany osobních údajů. 
4.2 Jakékoli jiné informace nebo materiál, včetně jakýchkoli dat, dotazů, připomínek, návrhů, nápadů, grafů atd., které jsou společnosti Nestlé sděleny prostřednictvím Internetu, elektronickou poštou nebo jinak, nejsou a nebudou považovány za důvěrné ani za výlučné vlastnictví osob, které tyto informace sdělují. Cokoli umístíte na Webové stránky Nestlé nebo zašlete, se stává majetkem společnosti Nestlé a může být volně použito k jakémukoli účelu, včetně, ne však výhradně rozmnožování, rozšiřování, přenosu, vysílání a umístění na internet. Nestlé má zejména právo volně používat jakékoli nápady, koncepty, know-how nebo techniky, které byly obsaženy v jakémkoliv takovém sdělení, které bylo zasláno na Webové stránky. Tyto informace a materiály mohou být použity za jakýmkoliv účelem, včetně, ne však výlučně pro potřeby vývoje, výroby, reklamních a marketingových produktů, které využívají takové informace. Za takové použití nenáleží žádná odměna osobám, které informace poskytly, ani nikomu jinému. 
4.3 Zasláním informací prohlašujete a zaručujete, že jste vlastníkem poskytnutého materiálu/obsahu, že tento materiál/obsah není nactiutrhačný a že jeho použitím společnost Nestlé nebude porušovat práva žádných třetích stran. Společnost Nestlé není povinna poskytnuté informace použít.

 

 1. Vyloučení záruky

5.1 Aniž by tím byl dotčen čl. 6 těchto podmínek, veškeré informace a materiály dostupné na webové stránce jsou poskytovány tak, jak jsou k dispozici a bez jakékoli výslovné nebo implicitní záruky jakéhokoli charakteru.
5.2 Společnost Nestlé neodpovídá za to, že obsah webových stránek bude odpovídat očekáváním uživatelů, že stránky budou k dispozici nepřetržitě, včas, bezpečně a informace budou správné. 
5.3 Některé právní řády nemusí některá z těchto omezení dovolovat a je možné, že některá ze shora uvedených omezení se na vás nebudou vztahovat. 
5.4 Rady ani informace, poskytnuté ústně nebo písemně, získané od společnosti Nestlé nebo při využívání služeb, které jsou k dispozici na Webových stránkách, nezakládají poskytnutí jakýchkoli záruk, které by se jich týkaly a které nejsou výslovně poskytnuty v těchto Podmínkách používání.

 

 1. Omezení odpovědnosti 

6.1Na Webové stránky vstupujete, používáte je, prohlížíte si je na vlastní riziko a nebezpečí. 
6.2 Uživatel si je vědom a souhlasí s tím, že v rámci zákonných možností společnost Nestlé, žádná z propojených společností ani žádný jiný subjekt, který se podílel na vytvoření, výrobě nebo provozu webových stránek, nenese žádnou odpovědnost za přímé, nepřímé či další škody, poškození dobré pověsti, vzniklé náklady, ztráty, snížení obratu nebo zisku nebo vznik odpovědnosti jakéhokoliv druhu (a to i v případě, že společnost Nestlé o vzniku takové škody věděla nebo mohla vědět), které by mohly uživateli vzniknout v důsledku přístupu nebo používání webových stránek nebo jejich obsahu nebo naopak nemožnosti použít webové stránky nebo jejich obsah. 
6.3 Veškeré materiály, které uživatel stáhne nebo jinak získá během používání webových stránek, získává na vlastní riziko a nebezpečí. Společnost Nestlé nepřijímá odpovědnost za žádné poškození nebo zavirování počítačového vybavení uživatelů ani za jiné škody na majetku způsobené vstupem na Webové stránky, jejich použitím nebo stahováním jakéhokoliv materiálu z Webových stránek. Stejně nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli nezákonné vniknutí nebo zásah do informačních systémů. 
6.4 Společnost Nestlé si vyhrazuje právo přerušit nebo zrušit některou nebo všechny funkce svých Webových stránek. Společnost Nestlé nepřijímá odpovědnost za jakékoli přerušení nebo zastavení některých nebo všech funkcí svých Webových stránek, způsobených konáním nebo opomenutím společnosti Nestlé nebo třetích osob.

 

 1. Změna informací 

Webové stránky mohou obsahovat nepřesnosti nebo chyby. Společnost Nestlé si vyhrazuje právo provádět změny, opravy a/nebo vylepšení obsahu kdykoli a bez předchozího upozornění, ale není k provedení takových úprav nijak povinna.

 

 1. Dostupnost produktů / služeb 

Webové stránky mohou obsahovat informace o produktech a službách společnosti Nestlé na celém světě, přičemž ne všechny produkty a služby jsou dostupné na všech trzích. Odkaz na produkt nebo službu společnosti Nestlé na Webových stránkách nemusí znamenat, že takový výrobek nebo služba je nebo bude k dispozici ve vaší lokalitě.

 

 1. Odkazy 

9.1 Jakožto službu návštěvníkům mohou Webové stránky obsahovat hypertextové odkazy na jiné stránky, které nejsou provozovány nebo kontrolovány společností Nestlé. Společnost Nestlé nenese odpovědnost za obsah, zákonnost, přesnost nebo funkce takových stránek. 
9.2 Vytváření hypertextových odkazů na Webových stránkách je bez předchozího písemného souhlasu společnosti Nestlé zakázáno.

 

 1. Údaje o spotřebě

 Po připojení kávovaru k mobilní aplikaci NESCAFÉ Dolce Gusto, bude Nestlé shromažďovat údaje nezbytné pro řádné fungování kávovaru a mobilní aplikace (např. ID kávovaru, země, jazyk, verze firmware, údaje o spotřebě a údržbě). Tyto údaje budou Nestlé využívány pouze pro pravidelnou aktualizaci firmware Vaší mobilní aplikace a/nebo kávovaru, a to za účelem odstranění technických a programových chyb, přidání nových nápojů do mobilní aplikace a zároveň za účelem zlepšení zážitku při prohlížení jednotlivých stránek.“

 

 1. Společná ustanovení 

11.1 Tyto Podmínky používání představují úplnou dohodu týkající se přístupu a užívání Webových stránek a jejich obsahu uzavřenou mezi společností Nestlé a uživatelem Webových stránek. Jakékoli jiné podmínky nebo pravidla vydané společností Nestlé, které upravují vztahy mezi společností Nestlé a uživateli Webových stránek, týkající se jakékoli služby nebo nákupu výrobků, doplňují tyto Podmínky používání; v případě rozporu mezi nimi a jinými pravidly nebo podmínkami mají jiná podmínky a pravidla přednost před těmito Podmínkami užívaní. 
11.2 Skutečnost, že společnost Nestlé toleruje porušení některé z povinností uživatele stanovené v Podmínkách používání nebo nevymáhá své právo vyplývající z Podmínek používání nebo ze zákona nemůže být vykládáno jako vzdání se práv nebo prosazování takových práv společností Nestlé. 
11.3 V případě, že by některé ustanovení těchto Podmínek používání odporovalo jakémukoliv zákonu nebo jinému právnímu předpisu, stávajícímu nebo budoucímu, nebo rozhodnutí soudu, takové ustanovení se považuje za neaplikovatelné. Veškerá ostatní ustanovení Podmínek používání zůstávají platná a účinná. 
11.4 Nadpisy jednotlivých ustanovení Podmínek užívání jsou použity pro přehlednost a žádným způsobem nemění ani neupravují Podmínky.

Nestlé Česko s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

 

II. Ochrana osobních údajů

Nestlé nikdy neposkytuje Vaše data třetím stranám k účelům přímého marketingu, pokud nám k tomu nedáte výslovný souhlas.

V přísně omezené míře poskytujeme potřebné osobní údaje našim poskytovatelům služeb, kteří jsou (kromě jiného) odpovědní za doručování Vámi objednaného zboží. Tito poskytovatelé služeb jsou smluvně vázáni zachovat důvěrnost Vašich údajů ve stejné míře jako Nestlé.

Více podrobností na Ochrana soukromí na www.nestle.cz.

 

 1. Souhlas se zpracováním osobních údajů

1.1. Společnost Nestlé Česko s. r. o., se sídlem Mezi Vodami 2035/31, Praha 4 – Modřany, PSČ 143 20, IČ: 457 99 504, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 10481 (dále jen „společnost“), realizuje prodej výrobků Nescafé Dolce Gusto (dále jen „výrobků“) rovněž prostřednictvím webových stránek označených www.dolce-gusto.cz  Registrace na těchto stránkách a uskutečnění objednávky výrobků vyžaduje poskytnutí osobních údajů zákazníka.

 

 1. Nakládání s osobními údaji a jejich zpracování:

2.1.   Označením políčka souhlasu a odesláním zprávy vyslovuje zákazník svůj bezvýhradný a dobrovolný souhlas  ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), s tím, aby jeho osobní údaje: jméno a příjmení, poštovní adresa, telefonní číslo, elektronická (e-mailová) adresa (dále jen „osobní údaje“) byly pro účely (i) uskutečnění dodávek, (ii) zjišťování spokojenosti zákazníka s poskytovanými službami, (iii) provádění průzkumu obchodu a služeb, (iv) provádění jiných marketingových, reklamních a průzkumných účelů, (v) vytváření databáze zákazníků, (vi) vedení statistiky shromažďovány a zpracovávány společností. Zákazník dává společnosti souhlas s užíváním svých osobních údajů pro výše uvedené účely.

2.2.  Osobní údaje mohou být dále zpřístupněny pouze správci osobních údajů společnosti Nestlé a zpracovateli osobních údajů 2FRESH s.r.o. a HOPI s.r.o. kteří pro společnost osobní údaje zpracovává. Dalším osobám nebudou osobní údaje bez vědomí a výslovného souhlasu zákazníka zpřístupněny, ledaže povinnost poskytnout osobní údaje zákazníka vyplývá ze zákona. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje budou zpracovány pouze k výše uvedeným účelům a způsobem nepoškozujícím zákazníka. Tento souhlas může být zákazníkem kdykoliv odvolán písemně, a to dopisem adresovaným do sídla společnosti.

2.3.   Zákazník má podle nařízení tato práva:

 • právo na přístup k osobním údajům, podle kterého může získat informace, zda jsou zpracovávány jeho osobní údaje, za jakým účelem, jaký je rozsah zpracovávaných osobních údajů a komu dalšímu byly tyto údaje případně zpřístupněné,
 • právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, případně doplnění neúplných údajů
 • právo na vymazání údajů, v případě, že zanikne účel zpracování, anebo jestli se osobní údaje zpracovávají nezákonně,
 • právo na omezení zpracování osobních údajů,
 • právo na přenositelnost osobních údajů, podle kterého může zákazník získat osobní údaje, které se ho týkají ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, anebo pro jiného správce osobního údajů,
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování,
 • právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, v případě, že by zjistil, že správce nebo zprostředkovatel porušil svoje povinnosti vyplývající z výše uvedeného nařízení.

 2.4.   Zákazník dává společnosti souhlas se zasíláním informací, novinek a obchodních sdělení týkajících se zboží ve smyslu zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (ve znění pozdějších předpisů) služeb společnosti prostřednictvím elektronické pošty a poštovní adresy zákazníka.

 

 III.  Všeobecné prodejní podmínky

1.1. Veškeré objednávky učiněné u společnosti Nestlé Česko s. r. o., se sídlem Mezi Vodami 2035/31, Praha 4 – Modřany, PSČ 143 20, IČ: 457 99 504, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 10481 (dále jen „společnost“), prostřednictvím internetu a následné smluvní vztahy se řídí Všeobecnými prodejními podmínkami a platnou legislativou. Všeobecné prodejní podmínky (dále jen „VPP“) mají přednost před ostatními prodejními podmínkami.

1.2. Společnost si vyhrazuje právo kdykoli upravit aktuální Všeobecné prodejní podmínky uveřejněním jejich nového znění na těchto webových stránkách. 

 

 1. Registrace

2.1. Při vyplňování registrace musí být všechny zadané povinné registrační údaje správné a úplné.

2.2.  Zákazník se zavazuje informovat bezodkladně společnost o změně adresy nebo jiných změnách prostřednictvím aktualizace svých osobních údajů na těchto webových stránkách.

2.3. Před registrací se zákazník musí seznámit s následujícími fakty, které jsou dostupné na webových stránkách  e-shopu s názvem – označením „Obchodní podmínky“.

Zákazník je povinen se seznámit s:

(i) označením zboží nebo služby a popisem jejich hlavních vlastností, (ii) cenou zboží nebo služby, případně způsobem jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků, (iii) způsobem platby a způsobem dodání nebo plnění, (iv) náklady na dodání, a pokud tyto náklady nelze stanovit předem, s informací, že mohou být dodatečně účtovány, (v) údaji o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a dalšími podmínkami pro uplatňování těchto práv, které jsou součástí VPP.

 

 1. Heslo

3.1. Při vyplňování registrace bude zákazník vyzván k vytvoření hesla. Toto heslo je povinen zachovat v naprosté tajnosti a nesmí je prozradit ani poskytnout žádné další osobě.

3.2. Zákazník je zcela zodpovědný za činnosti související s používáním hesla a zadáváním objednávek, a to i v případě, že k těmto činnostem došlo bez jeho vědomí.

3.3. Pokud má zákazník podezření, případně se dozví, že jeho heslo zná či používá jiná osoba, je o tom povinen ihned informovat společnost.

 

 1. Objednávky

4.1. Před podáním objednávky při použití elektronických prostředků bude zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil.

4.2. Zadáním objednávky prostřednictvím těchto webových stránek se zákazník v souladu s Všeobecnými prodejními podmínkami zavazuje ke koupi vybraného zboží.

4.3. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že množství výrobků, které společnost nabízí na svých webových stránkách, je omezeno dostupnými skladovými zásobami. Pokud dostupné skladové zásoby neumožní dodávku objednaného zboží, není to důvodem pro vznesení jakéhokoli nároku zákazníka vůči společnosti.

4.4. Objednávky jsou platné pouze v případě, že dodací adresa je na území České republiky. Prodej přes internetový obchod je určen výhradně fyzickým osobám, které nevykonávají podnikatelskou činnost. V jiném případě Vám bude Vaše objednávka stornována a nebude možné zboží dodat.

 

 1. Potvrzení objednávky

5.1. Objednávka zadaná na těchto webových stránkách je závazná jejím odesláním.

5.2. Společnost má plné právo na odmítnutí objednávky, pokud objednané zboží není na skladě, již se nevyrábí.

5.3. Údaje obdržené společností jsou řádným dokladem o zakázce a celé transakci. Údaje, které obdrží platební systém, jsou řádným dokladem o finančních transakcích.

 

 1. Ceny

6.1. Ceny objednaného zboží jsou uvedené v aktuálním ceníku na webových stránkách ke dni zadání objednávky. Tyto ceny jsou včetně DPH, ale nezahrnují poplatky za doručení (dopravné, balné apod.).

6.2. Poplatky za doručení jsou účtovány podle sazby uvedené na těchto webových stránkách ke dni zadání objednávky.

 

 1. Doručení

7.1. Všechny objednávky potvrzené společností budou doručeny na adresu uvedenou při zadání objednávky.

7.2. Společnost vynaloží veškeré úsilí na to, aby bylo zboží doručeno bez zbytečného prodlení, nejpozději však do 14 dnů po obdržení objednávky.

 

 1. Ověření zboží

9.1. Odpovědnost za ověření množství a stavu zboží při doručení nese zákazník.

9.2  Zákazník je povinen v okamžiku příjmu vizuálně zkontrolovat kvalitu zásilky a je-li viditelně poškozena,  zásilku odmítnout a nepřevzít, sepsat s řidičem zápis o důvodu nepřevzetí  a kopii zápisu (event. foto) zaslat do tří dnů odesílateli.

9.3. V případě, že zákazník po převzetí zásilky, která není zjevně poškozena, zjistí, že je zboží poškozeno nebo chybí, musí tuto skutečnost oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu. Práva zákazníka se řídí obecnými ustanoveními občanského zákoníku, a to zejména § 2090 a § 2566.

9.4. Práva spotřebitele podle zvláštních předpisů tímto nejsou dotčena. 

 

 1. Vrácení zboží/Odstoupení od smlouvy

10.1. V případě jakékoli nespokojenosti se zaslaným zbožím nebo i bez uvedení důvodu má zákazník právo toto zboží vrátit, a to do čtrnácti dnů od obdržení objednaného zboží. Náklady spojené s navrácením zboží nese zákazník sám (informace dle § 1820 odst. 1 písm. g) občanského zákoníku).

10.2. Společnost požaduje, aby vrácené zboží bylo v neporušeném stavu, aby u něho byl přiložen příslušný daňový doklad a aby bylo pokud možno v původním balení. U potravin je původní neporušený obal podmínkou pro případné uznání reklamace. Částka za poštovné v rámci uplatnění reklamace zboží jsou primárně hrazené ze strany zákazníka.

10.3. Jamile dojde k řádnému vrácení zboží, společnost vrátí zákazníkovi částku zaplacenou za toto zboží a dále náklady na dodání zboží (dopravné), pokud byly zákazníkovi naúčtovány. Jestliže zákazník při objednávce zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který společnost nabízí, vrátí společnost zákazníkovi náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající tomuto nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

10.4. K využití práva dle tohoto článku může zákazník využít reklamační formulář, dostupný na webových stránkách společnosti nebo na tomto odkazu: www dolce-gusto.cz/contact-us.

Ve formuláři je třeba řádně vyplnit následující položky: ● vrácené položky zboží, ● počet položek zboží na vrácení/reklamaci, ● zvolený způsob reklamace (vrácení peněz, výměna zboží apod.), ● stav vráceného zboží (poškozené, otevřené, nerozbalené apod.), ● důvod vrácení/reklamace zboží (poškozené při přepravě, chybějící položka, nevyhovující produkt apod.).

V případě zboží na dobírku musí zákazník rovněž uvést číslo účtu na reklamačním formuláři, který bude součástí zásilky.

Následně sytém automaticky vygeneruje 4 emaily, které budou zákazníka informovat o průběhu vyřizování jeho žádosti.

Žádost/reklamace zákazníka bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od přijetí.

 

 1. Platba

11.1. Zákazník hradí cenu dodaného zboží buďto při jeho převzetí, tzv. platba na dobírku anebo nově je dána možnost platby kartou přes platební bránu Adyen. Platba na fakturu je možná při splnění podmínek stanovených společností. Zákazník má možnost si tyto podmínky zjistit u společnosti a při jejich splnění je mu udělen souhlas s touto formou úhrady. Fakturu za zboží bude mít zákazník dostupnou pouze v elektronické podobě, k dispozici bude pod jeho účtem u konkrétní objednávky.

 

 1. Opožděná platba

12.1. V případě opožděné platby bude zákazníkovi účtován úrok z nezaplacené částky spolu s náklady na administrativní a právní úkony.

12.2. Společnost si vyhrazuje právo odmítnout všechny nové objednávky, dokud nedojde k úplnému zaplacení dlužné částky.

 

 1. Záruka na přístroj

13.1. Na přístroje zakoupené prostřednictvím těchto webových stránek se vztahuje záruka jejich výrobce v souladu s podmínkami uvedenými v průvodní dokumentaci k výrobku.

13.2. Podrobné informace o záruce poskytované výrobcem získáte v záručním prohlášení. Tato záruka nemá žádný vliv na zákonem stanovená práva zákazníka.

13.3.  Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má zákazník právo:

 1. a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 2. b) na odstranění vady opravou věci,
 3. c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 4. d) odstoupit od smlouvy.

13.4. Zákazník sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

13.5. Nezvolí-li zákazník své právo včas, má práva podle ust. § 2107 občanského zákoníku:

13.6. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má zákazník právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

 13.7. Dokud zákazník neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může společnost dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může společnost odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

13.8. Neodstraní-li společnost vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může zákazník požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu společnosti.

 

 1. Poprodejní servis

14.1. Pokud se u přístroje setkáte s nějakými problémy nebo pokud máte jakýkoli dotaz týkající se jeho provozu, údržby a poprodejního servisu, kontaktujte telefonicky společnost pro radu či pomoc na tel. č. 800 135 135 anebo na e-mailové adrese info@nestle.cz.

14.2. Nelze-li problém s přístrojem vyřešit po telefonu, nabízí společnost v souvislosti s poprodejním servisem několik výhodných řešení. Podrobné informace získáte telefonicky u společnosti na tel. č. 800 135 135 anebo na e-mailové adrese info@nestle.cz.

 

 1. Omezení odpovědnosti

15.1. Obrázky a text popisující výrobky uvedené na těchto webových stránkách nejsou předmětem smlouvy a slouží pouze pro informační účely. V případě chyby nebo omylu v souvislosti s obrázky nebo textem uvedeným na těchto webových stránkách nenese společnost žádnou odpovědnost.

15.2. Aniž by došlo k omezení předmětu těchto Všeobecných prodejních podmínek, žádná reklamace (nehledě na to, zda bylo zboží doručeno, či nikoli) uplatněná ve vztahu k vzniklé škodě nesmí přesáhnout cenu zboží.

 

 1. Vyšší moc

16.1. Společnost vynaloží veškeré úsilí ke splnění svých závazků. Nemůže však nést odpovědnost za zpoždění nebo nedodání zboží v důsledku okolností, které nejsou závislé na její vůli. Těmito okolnostmi se rozumí stávky, války, přírodní katastrofy nebo jiné situace, které znemožňují výrobu, dopravu či doručení zboží.

16.2. V případě zpoždění či nedodání z titulu vyšší moci se společnost zavazuje splnit své závazky co možná nejdříve a zároveň si vyhrazuje právo rozdělit zbylé dodávky mezi zákazníky odpovídajícím a spravedlivým způsobem.

 

 1. Rozhodné právo a příslušnost soudu

17.1. Tyto Všeobecné prodejní podmínky se řídí českým právem.

17.2. Výlučná příslušnost řešení případných sporů náleží českým soudům. 

 

 1. Elektronická evidence tržeb

18.1 Zákazník tímto uděluje souhlas společnosti Nestlé Česko s.r.o. se zasíláním informací týkajících se Elektronické evidence tržeb (EET) e-mailem. Pokud Zákazník odmítne udělit tento požadovaný souhlas, nebude možné realizovat dodávky zboží.

Nestlé Česko s. r. o.

Nestlé nikdy neposkytuje Vaše data třetím stranám k účelům přímého marketingu, pokud nám k tomu nedáte výslovný souhlas.

V přísně omezené míře poskytujeme potřebné osobní údaje našim poskytovatelům služeb, kteří jsou (kromě jiného) odpovědní za doručování Vámi objednaného zboží. Tito poskytovatelé služeb jsou smluvně vázáni zachovat důvěrnost Vašich údajů ve stejné míře jako Nestlé.

Více podrobností na Ochrana soukromí na www.nestle.cz.

Registrace společnosti

Nestlé Česko s.r.o.  

se sídlem :                   Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4 - Modřany

spisová značka :           C 10481 vedená u Městského soudu v Praze

IČ: 457 99 504              DIČ: CZ45799504

 

NESCAFÉ® Dolce Gusto® – pravidla věrnostního programu PREMIO

 

 1. Představení věrnostního programu PREMIO od NESCAFÉ® Dolce Gusto®  

Věrnostní program PREMIO („program“) je propagační nabídkou společnosti Nestlé Česko („zadavatel“) a jejího partnera společnosti Loylogic Rewards FZE („partner“). Členové, kteří se do programu zapojí, musí být zaregistrováni a musí splňovat pravidla programu („pravidla“), aby mohli být oprávněnými členy programu („členové“):

-          stávající Obchodní podmínky zadavatele, dostupné na www.dolce-gusto.cz,

-          pravidla katalogu odměn, dostupné na premio.dolce-gusto.cz,

-          podmínky pro odměny obchodníka v rámci Katalogu odměn PREMIO, dostupné na premio.dolce-gusto.cz.

Členové mohou získávat body (definované níže) za provedení aktivit, které jsou popsány na www.dolce-gusto.cz/premio. Body získané během trvání programu budou zohledněny na účtu člena. Lze je použít na nákup odměn („odměny“) na webové stránce s odměnami partnera („katalog odměn“) premio.dolce-gusto.cz. Katalog odměn se může průběžně měnit, a to bez oznámení, podle výlučného uvážení zadavatele nebo partnera.

Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla nebo ukončit program, a to i když tyto změny mohou ovlivnit schopnost člena shromažďovat a používat body. Zadavatel si ponechává i nadále veškerá práva týkající se členství, správy programu, odměn, příjmů a vydávání bodů. Zadavatel neodpovídá žádnému členovi za případné změny pravidel. Pokud ke změně dojde, bude pokračující účast člena v programu představovat jeho souhlas se změnami.
V případě změn v pravidlech, budou tyto změny vyznačeny a pravidla neprodleně aktualizovaná na  stránce zadavatele nebo partnera.

 

 1. Jak se zúčastnit

Pro účast v programu se musíte zaregistrovat na webové stránce NESCAFÉ® Dolce Gusto® www.dolce-gusto.cz. 

Členové, kteří se již zaregistrovali na www.dolce-gusto.cz, budou automaticky zařazeni do programu. Členové budou mít i nadále právo požádat o ukončení svého členství (viz článek 8 níže).

Za vstup do programu se neúčtuje žádný poplatek a pro účast v programu není nutný žádný nákup.

Program je určen pouze fyzickým osobám s doručovací adresou na území České republiky starším 18 let. Body mohou získávat jen zaregistrovaní členové. 

Členové musí mít platný účet na www.dolce-gusto.cz, aby se mohli programu účastnit. Člen může mít jen jeden účet, který lze používat pro získávání bodů na www.dolce-gusto.cz.

Každý člen nebo osoba, kteří se snaží používat více než jeden členský účet, identifikační číslo uživatele nebo vytvářet více než jednu identitu k tomu, aby získali více bodů, budou podle výlučného uvážení zadavatele vyloučeni. Body bude získávat jen osoba uvedená jako vlastník hlavního účtu a tato osoba bude oprávněna na účet programu vstupovat. Body z různých účtů ani z různých webových stránek zadavatele v jiných zemích, než je Česká republika nelze za žádným účelem kombinovat. Zadavatel si vyhrazuje právo z důvodu jakéhokoli porušení podmínek účtu nebo programu ukončit členství nebo získané body zrušit či je vymazat.

Své heslo musíte zachovávat v tajnosti. Nesete plnou odpovědnost za veškeré aktivity na svém účtu.

 

 1. Jak sbírat body

Program umožňuje registrovaným členům získávat body za provádění skenování či manuální zadávání kódů z balení kapslí NESCAFÉ® Dolce Gusto® na platformě zadavatele v souladu s podrobnými údaji o této aktivitě nebo propagaci. Balení kapslí Starbucks by NESCAFÉ Dolce Gusto je zahrnuto do Premio od 1.4.2021. 

Pro účely programu lze „body“ používat k nákupu určitých odměn. Body a jejich hodnoty: (a) určuje zadavatel podle svého výlučného uvážení; (b) podléhají změnám bez oznámení; (c) se mohou u různých propagačních akcí lišit; a (d) stávají se neplatnými na konci programu, pokud program skončí a všechny body zbývající na členských účtech zaniknou.

Body nepředstavují majetek, neopravňují účastníka k získání práva či zájmu a nemají peněžitou hodnotu ani peněžní ekvivalent. Body nelze prodávat, postupovat nebo převádět. Členové nebudou moci převádět body mezi účty nebo jiným členům.

Zadavatel si vyhrazuje právo odebrat body z účtu, pokud zjistí, že byly tyto body na účet člena připsány nesprávně nebo byly získány podvodem.

Je-li to v programu možné, může být členům nabídnuta možnost se zapojit do propagační akce s okamžitou výhrou, aby získali body či odměny navíc.

 

 1. Oznámení o odměně

Stav bodů na účtu bude viditelný na vyhrazené stránce, která se zobrazuje na www.dolce-gusto.cz po přihlášení člena a lze jej zaznamenávat pro účely posouzení ze strany zadavatele. . Každý člen je povinen ověřit, zda byly jeho body řádně připsány. Případné reklamace týkající se nezobrazených bodů musí člen nahlásit na spotřebitelském servise na info@nestle.cz do sedmi (7) dnů od zadání kódu.

Člen musí mít před získáním odměny na svém účtu minimální počet bodů, který pokryje bodovou hodnotu odměny.  Pro objednání odměn lze použít jen body získané v souvislosti s programem.

 

 1. Získání odměny

Body lze použít k získání různých odměn. Výběr odměn závisí na dostupnosti. Zadavatel nebo partner si vyhrazují právo nahradit položky jinými srovnatelnými položkami stejné hodnoty

Členové si mohou vybírat odměny (do vyprodání zásob) z katalogu odměn spravovaného partnerem. Každá jednotlivá odměna má přiřazený počet bodů, které jsou zapotřebí pro její získání, jak se uvádí na webové stránce partnera.

Pro uplatnění bodů k získání odměn je potřeba e-mailová adresa nebo dodací adresa člena.

Body pro získání odměn ztrácejí platnost po 6 měsících neaktivity člena v programu. Neaktivita znamená, že nejsou získány žádné body prostřednictvím zadání kódu ani nejsou žádné body utraceny. Zadavatel vám může zasílat e-mailová oznámení, aby vás upozornil na to, že váš bodový zůstatek musí být aktivní.

U aktivních členů si zadavatel vyhrazuje právo nechat propadnout nevyužité body starší 18 měsíců. Předtím, než skončí platnost bodů, budete o této skutečnosti v každém případě informováni a bude vám poskytnuta lhůta 3 měsíců na uplatnění bodů.

 

 1. Doručení/vrácení odměny
 2. a)            Doručení

V závislosti na položce, kterou si člen jako odměnu vybral, mu bude odměna doručena subjektem, jenž vybranou odměnu nabízí („obchodníci“), a případně přímo prostřednictvím e-mailu. Odměny budou zasílat obchodníci nabízející zboží, které si člen vybral, a tito obchodníci mohou mít svá vlastní pravidla. V případě, že bylo zboží odesláno, počítejte ve většině případů s dodací lhůtou nejméně 2 týdny od obdržení objednávky s odesláním odměny poštou, pokud není na webové stránce partnera premio.dolce-gusto.cz uvedeno něco jiného.

Všechny odměny budou zasílány na dodací adresu, která je uvedena při získání odměny. Odměny budou zasílány jen na adresy na území České republiky. Zadavatel ani partner nepřejímají odpovědnost za odměny, které jsou vráceny jako nedoručitelné bez adresy pro přeposlání.

 1. b)           Vrácení

Má-li člen se svou objednávkou problém, může zadavatele kontaktovat e-mailem na adrese info@nestle.cz.

 1. c)            Úprava stavu bodů

Po podání objednávky zboží bude z účtu člena stržen požadovaný počet bodů za vybranou odměnu.

Případné vadné nebo poškozené odměny bude možné zaslat za účelem jejich výměny do lhůty, která závisí na typu vybrané odměny a která je uvedena v informacích obchodníka na stránce s odměnou na webové stránce partnera [premio.dolce-gusto.cz].  Pokud o to člen požádá, nebude zadavatel realizovat požadavky na dodání za déle než 6 měsíců od data objednávky.

Členové odpovídají za náklady na zpětné zaslání zboží za účelem jeho výměny/vrácení z důvodů jiných, než je chyba při odeslání, poškození při odeslání nebo vadná odměna.  

 1. d)           Podmínky partnera (poskytovatel obchodu s odměnami a katalogu odměn)

Odměny se řídí podmínkami stanovenými partnerem v katalogu odměna obchodníky uvedenými na webové stránce partnera premio.dolce-gusto.cz. Zánik platnosti dárkových karet či poukazů na odměny se řídí zásadami jednotlivých obchodníků.

 1. e)           Odpovědnost

Zadavatel nepřejímá odpovědnost za použití nebo nesprávné použití dárkových karet, poukazů či odměn po jejich zaslání členovi.

Zadavatel neodpovídá za žádné ztráty či škody v souvislosti s odměnami obchodníka.

Zadavatel neodpovídá za neschopnost člena přijmout odměnu, použít ji nebo ji uplatnit, a to z jakéhokoli důvodu.                 

     

 1. Právní poznámky

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, pozastavení nebo ukončení programu, a to bez náhrady nebo předchozího oznámení a v plném nebo částečném rozsahu a kdykoliv a z jakéhokoli důvodu, včetně úpravy těchto pravidel, jakékoli části programu, odměn, úrovně bodů nebo aktivit, včetně (mimo jiného) případů počítačových, programovacích nebo systémových chyb či jiných problémů, které zadavatel nemůže kontrolovat a které ovlivňují schopnost zadavatele postupovat podle záměru. Není-li možné program z jakéhokoli důvodu provozovat tak, jak bylo plánováno, vyhrazuje si zadavatel právo podle svého výlučného uvážení zrušit, ukončit nebo pozastavit program bez náhrady nebo předchozího oznámení.

Veškeré pokusy člena získat přístup do programu podvodným způsobem, například prostřednictvím tzv. bot scriptu nebo jiného násilného útoku, povedou k tomu, že se tento člen stane nezpůsobilým a budou mu odebrány veškeré získané body. Použití automatizovaných prostředků, a to programovacích, robotických či jiných podobných, za účelem získání bodů bude mít za následek vyloučení člena z programu.

 

 1. Ukončení

Člen může ukončit svou účast podáním oznámení zadavateli prostřednictvím e-mailu na adresu info@nestle.cz. Při tomto ukončení může člen použít body získané do data ukončení, přičemž veškeré nevyužité body ztratí platnost.

Kromě článku 7 může zadavatel ukončit program podle svého výlučného uvážení oznámením s výpovědní lhůtou pro vyčerpání zbývajících bodů. V takovém případě bude zadavatel informovat členy o tomto ukončení, pokud to považuje za přiměřené, včetně mimo jiné zveřejnění takového oznámení na platformě zadavatele, či pomocí e-mailu. V závislosti na platných právních předpisech ztratí body platnost ke dni určenému zadavatelem.  

 

 1. Osobní údaje

Jste srozuměni a souhlasíte s tím, že zadavatel a jeho partner a dodavatelé mohou a budou shromažďovat a používat vaše osobní údaje v souvislosti s programem. Shromažďování a používání těchto údajů se řídí oznámením zadavatele o ochraně osobních údajů, umístěným na www.dolce-gusto.cz, nebo partnera, umístěným na premio.dolce-gusto.cz.

 

 1. Kontaktní údaje

Dotazy týkající se odměn lze zasílat zadavateli prostřednictvím e-mailu na adresu info@nestle.cz.

 

PRAVIDLA A PODMÍNKY PROGRAMU-DOPORUČENÍ PŘÁTELŮM NESCAFÉ® DOLCE GUSTO®

 

Představení programu Doporučení přátelům NESCAFÉ® Dolce Gusto®

1.1. Účast v tomto programu se řídí těmito podmínkami (pravidly). 

1.2. Účastníkům se doporučuje, aby si před zapojením se do programu přečetli tato pravidla. Zapojením se do programu účastníci vyjadřují, že těmto pravidlům porozuměli a souhlasí s jejich dodržováním.          

1.3. Tento program provozuje společnost Nestlé Česko s.r.o. (Zadavatel) ve spojení s Rogerwilco Digital (Pty) Ltd (Organizátor).

 

Zapojením se do programu účastníci souhlasí s níže uvedenými pravidly

2.1.  Tento program je určen pouze fyzickým osobám s doručovací adresou na území České republiky starším 18 let. Do tohoto programu se nemohou zapojit následující osoby:

2.1.1. Manageři a osoby přímo zodpovědné za značku NESCAFÉ® Dolce Gusto® a jejich příbuzní a zástupci Organizátora programu.

2.1.2. Osoby, které nemají doručovací adresu na území České republiky a jsou mladší 18 let.
  

Mechanika

3.1.   Fyzické osoby, které jsou již zaregistrované na webové stránce www.dolce-gusto.cz, obdrží email od týmu NESCAFÉ® Dolce Gusto® s žádostí o předání doporučení přátelům, aby se registrovali na stránce www.dolce-gusto.cz. 

3.2.   Jakmile příjemce emailové zprávy klikne na odkaz v e-mailu od týmu NESCAFÉ® Dolce Gusto®, bude přesměrován na soukromý odkaz, na základě kterého bude vyzván k odeslání doporučení e-mailem, prostřednictvím Facebooku nebo WhatsApp aplikace svému příteli.

3.3.  Jakmile příjemce e-mailové zprávy zvolí způsob odeslání doporučení, obdrží další e-mail od týmu NESCAFÉ® Dolce Gusto® s jeho odměnou za doporučení. 

3.4.  V okamžiku, kdy doporučený přítel dá souhlas k přijímání e-mailové komunikace od týmu NESCAFÉ® Dolce Gusto® a zaregistruje se, obdrží prostřednictvím e-mailu slíbenou odměnu za registraci.

3.5. Účastníci se mohou do programu zapojit tolikrát, kolikrát chtějí, za předpokladu, že pokaždé pošlou odkaz s doporučením novému příteli, který ještě není registrován na www.dolce-gusto.cz, ale za následujících podmínek: Odměnu za doporučení lze získat pouze jednou na doporučenou osobu.

 

Odměna:

4.1. Doporučený přítel po úspěšné registraci na webu www.dolce-gusto.cz obdrží za registraci prostřednictvím e-mailu jednorázový kód na jedno balení 12 nebo 16 kapslí NESCAFÉ® Dolce Gusto® zdarma dle vlastního výběru, který může uplatnit na adrese www.dolce-gusto.cz při své následné objednávce.

4.2. Účastník (příjemce e-mailové zprávy) také obdrží prostřednictvím e-mailu odměnu

za doporučení a to v podobě kódu na 1000 bodů do věrnostního programu PREMIO. Tento kód může proměnit za body PREMIO na adrese www.dolce-gusto.cz v sekci PREMIO po přihlášení se

a vložení kódu do příslušného pole na stránce www.dolce-gusto.cz/premio. Následně se mu připíše 1000 PREMIO bodů na jeho PREMIO účet. Na takto získané PREMIO body se vztahují veškeré podmínky stanovené v pravidlech pro Věrnostní program PREMIO.   

    

Všeobecné informace:

5.1. Rozhodnutí o přiznání odměny je konečné a nebude probíhat žádná další korespondence. 

5.2. Organizátor a Zadavatel může požadovat, aby doporučený přítel souhlasil s poskytnutím informací, které Organizátorovi umožní zajistit dodržování pravidel programu Doporučení přátelům NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

5.3. Pokud dle uvážení Organizátora bude účastník označený jako: nedodržel pravidla tohoto programu; jeho chování lze rozumně interpretovat jako podvod; a pokud by bylo protiprávní udělit odměnu, bude automaticky diskvalifikován a / nebo odměna propadne.

5.4. Odměna je nepřenosná a není povoleno žádné nahrazování ani směna za hotovost. Odměna nebude předána / udělena třetí straně, ale pouze ověřenému účastníku programu (respektive doporučenému příteli), který na ni má nárok po splnění výše uvedených podmínek programu a dodržení všech pravidel programu.

5.5. Organizátor si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení z jakéhokoli důvodu nahradit odměnu jakoukoli jinou odměnou srovnatelné nebo vyšší komerční hodnoty.

5.6. Organizátor nenese odpovědnost za jakékoli ztracené, poškozené, zpožděné, nesprávné nebo neúplné údaje z jakéhokoli důvodu. Doklad o odeslání nebude přijat jako doklad o přijetí.      

5.7. Organizátor nenese odpovědnost za selhání jakéhokoli technického prvku týkajícího se této propagace, který může vést k tomu, že nebude příspěvek úspěšně odeslán.     

5.8. Organizátor/Zadavatel neodpovídá za ztracené, poškozené nebo zpožděné záznamy v důsledku jakékoli hardwarové nebo softwarové chyby jakéhokoli druhu v síti, počítači nebo mobilním telefonu. Doklad o odeslání nebude přijat jako doklad o přijetí.         

5.9. Od účastníků může být požadováno, aby se účastnili reklamních kampaní pro účely vysílání nebo publikace. Účastníci jsou vždy oprávněni výše uvedený požadavek odmítnout. Účastníci, kteří se účastní jakékoli publicity, nebudou mít nárok na žádnou platbu ani jinou odměnu za takovou publicitu ani jinak. Veškerá reklama a další materiály budou výhradním vlastnictvím Organizátora.        

5.10. Nic v těchto pravidlech není zamýšleno nebo nesmí být chápáno tak, aby nezákonně omezovalo nebo se vyhýbalo jakémukoli právu nebo povinnostem vyplývajícím pro účastníka, nebo Organizátora ze zákona o ochraně spotřebitele.     

5.11. Všichni účastníci se účastní programu výhradně na svou vlastní odpovědnost.  

5.12. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady Program zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit jeho pravidla po celou Dobu konání Programu a to tak, že změnu vyhlásí (s účinností k okamžiku vyhlášení) na www.dolce-gusto.cz, kde jsou také k dispozici platná a úplná pravidla.

5.13. Úplné znění pravidel je k dispozici na www.dolce-gusto.cz. Dotazy je možné směrovat na e-mail info@nestle.cz a na Facebookovou stránku NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® nebo na bezplatnou telefonickou linku 800 135 135 v pracovních dnech 8.00–11.30 a 13.00–16.00.