System - Configuration - NDG Theme - Browser Support Messages - iPhone/iPad Message

System - Configuration - NDG Theme - Browser Support Messages - Android Message

You have reached the website

 

letak

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ AKCE

 

Nestlé Česko s. r. o. se sídlem v Praze 4, Mezi Vodami 31,  IČ 45799504 (dále jako pořadatel) pořádá na území České republiky spotřebitelskou soutěž „Vyhrajte SADU KUFRŮ OD SUITSUIT s NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® !“ (dále jen soutěž) v termínu od 31. 5. 2017 do 29. 6.  2017.

Technický správce: MATERNA Communications a.s., Vinohradská 2396/184, Praha 3 

Soutěž probíhá v síti hypermarketů a supermarketů ALBERT v České republice, a to v souladu s níže uvedenými pravidly, jakož i interními pokyny pořadatele týkajících se spotřebitelských soutěží. Více informací na www.dolce-gusto.cz a na www.nestle.cz. 

Účastníkem soutěže může být fyzická osoba s doručovací adresou v ČR; osoby mladší 18 let se mohou soutěže účastnit se souhlasem zákonného zástupce a tento je oprávněn převzít jejich jménem případnou výhru.

Soutěžícím se stává zákazník, který si v době konání soutěže jednorázově zakoupí v některé prodejně ALBERT minimálně 3 jakákoliv balení kapslí NESCAFÉ® DOLCE GUSTO®, uschová si doklad o tomto nákupu a následně odešle v soutěžním dnu SMS ve tvaru KUFRmezeraKODmezeraSLOGAN. Zprávu pošlete na telefonní číslo 900 30 03.

KOD = ID účtenky prodejny ALBERT (viz níže), 17místná číselná kombinace

SLOGAN = napište nám co nejoriginálnější slogan, ve kterém použijete některé ze slov KÁVA, CESTOVAT, BRAZÍLIE, CATUAI, NOVINKA, LIMITKA nebo KUFR

Příklad soutěžní SMS: KUFR 03511502250120005 V lete budu cestovat, na vedro zas bedovat. Limitku od Dolce Gusta, nebudu mit sucha usta.

Zpráva může mít maximálně 160 znaků a nesmí obsahovat diakritiku.

 

Z každého telefonního čísla je možné zaslat maximálně 5 SMS za den.

Pro účast v soutěži musí mít soutěžící na svém mobilním telefonu aktivovanou službu Premium SMS. Cena jedné odeslané SMS zprávy je 3,-Kč včetně DPH. Více informací na www.platmobilem.cz

 

KUFR 03511502250120005 SLOGAN       

                                      

Datum odeslání SMS musí být shodné anebo následovat za datem nákupu, čas odeslání SMS musí následovat až po času nákupu. Pořadatel si podmiňuje předání výhry předložením všech dokladů nákupu s údaji odpovídajícími údajům uvedeným v soutěžních SMS. Soutěžící je povinen uschovat si všechny doklady o nákupech po celou dobu trvání soutěže, předložení dokladů může být pořadatelem dodatečně vyžádáno i po ukončení soutěže.

 

Výhry a určení výherců:

Nárok na výhru – SADU KUFRŮ SUITSUIT (3 kusy ve velikosti malá, střední a větší, celá sada vždy v jedné barvě) - získá každý den soutěže 1 nejlepší slogan/básnička. Hodnotit se bude originalita a kreativita. V případě, že bude do systému doručeno v období méně platných vstupů nebo slogan nebude splňovat zadaná kritéria, nárok na výhru propadá. Každý den bude přidělena max. 1 výhra. V celé soutěži celkem max. 30 výher.

 

Soutěžící je o nároku na výhru vyrozuměn formou SMS zprávy s požadavkem o zaslání osobních údajů (jméno, příjmení, úplná adresa) na telefonní číslo 900 30 03 formou SMS ve tvaru:     

KUFRV Jmeno,Prijmeni,Ulice,cislo,Mesto,PSC. Komunikace se soutěžícím probíhá formou SMS na číslo, ze kterého zaslal soutěžní SMS. SMS s kontaktními údaji musí soutěžící poslat nejpozději do 24 hodin od obdržení výzvy k zaslání kontaktních údajů. V případě pozdního zaslání kontaktních údajů je soutěžícímu výhra zrušena a propadá ve prospěch pořadatele.

Soutěžící je po zaslání svých kontaktních údajů vyzván formou SMS k zaslání všech dokladů o nákupu, kterými se účastnil soutěže, na adresu: Nestlé Česko s.r.o., ALBERT KUFR, Mezi Vodami 31, 143 20 Praha 4. Součástí zásilky musí být i kompletní kontaktní údaje výherce včetně čísla mobilního telefonu, se kterým nárok na výhru vznikl. Zásilku výherce musí odeslat nejpozději do termínu komunikovaného v odpovědní SMS.

 

Výhry budou výhercům zaslány do 8 týdnů od ukončení soutěže na uvedenou poštovní adresu prostřednictvím České pošty. V České republice srážkovou daň z výher v soutěži uhradí v souladu s ustanovením § 36 odst. 2 písm.k) a § 38d odst. 1 a 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních příjmů pořadatel.

 

Odesláním SMS z mobilního telefonu vyjadřuje účastník akce dobrovolně svůj výslovný souhlas s pravidly a současně dává svůj výslovný souhlas pořadateli:

  • se záznamem textového obsahu SMS, telefonního čísla odesílatele, data a času přijetí u došlých SMS;
  • se zasíláním informačních SMS týkajících se této soutěže;
  • s případným zveřejněním jeho osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a město (obec) na výherní listině;
  • s bezplatným uveřejněním podobizny a obrazového či zvukového záznamů výherce hlavní výhry ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech pořadatele a organizátora, a to neomezeně (územně, časově, množstevně).

Odesláním SMS z mobilního telefonu účastník soutěže souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů (dále též jen „údaje“) a s jejich zařazením do databáze společnosti Nestlé Česko s.r.o., se sídlem v Praze 4 - Modřany, Mezi vodami 2035/31, PSČ: 143 20, IČ: 457 99 504, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 10481 (dále jen „společnost“), jakožto správce, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, tj. nabízení produktů a služeb, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to na 2 roky, popř. do odvolání souhlasu.

 

Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zejména ustanoveními § 11, § 12 a § 21, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv se může obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, mobil

Osobní údaje se zpracovávají zejména k evidenci soutěžících (dále též jako „účastník soutěže“), na dobu od jejich poskytnutí v rámci soutěže až do vyhlášení výsledků soutěže, resp. do případného písemného odvolání souhlasu, maximálně však na 2 roky od jejich poskytnutí. Osobní údaje jsou od účastníka soutěže získávány na základě soukromé zprávy. Osobní údaje účastníka soutěže budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi správce, popř. zpracovatelem, se kterým správce uzavře příslušnou smlouvu. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě.

Požádá-li účastník soutěže o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně i zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správce, resp. zpracovatel, má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Každý účastník soutěže, který zjistí nebo se domnívá, že správce či zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka soutěže nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Účastník soutěže má dále právo se se svými oprávněnými žádostmi obracet na správce nebo na zpracovatele, a pokud jim správce nevyhoví, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však muže účastník soutěže obrátit i přímo.

Tento souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat. Za písemnou formu je považováno odvolání učiněné prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: info@nestle.cz . Odvoláním svého souhlasu účastník ztrácí nárok na výhru v soutěži.

 

Soutěžící odpovídá za to, že zasláním soutěžního příspěvku a jeho následným zveřejněním nebudou porušena práva třetích osob, zejména, že nebude zasaženo do autorských práv třetích osob.

V případě, že soutěžní příspěvek poskytnutý soutěžícím do soutěže bude mít povahu jakéhokoliv předmětu práva duševního vlastnictví (resp. bude-li takové předměty obsahovat), a to zejména předměty chráněné autorským zákonem č. 121/2000 Sb., v platném znění (např. autorská díla, zvukové či zvukově obrazové záznamy, umělecké výkony) a/nebo předměty práv průmyslových (např. ochranné známky), resp. pokud budou jeho součástí jakékoliv osobnostní atributy (např. podobizna), na něž se vztahuje ochrana dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále společně soutěžní příspěvek, předměty duševního vlastnictví, včetně osobnostních atributů,  jako  „předměty“), soutěžící prohlašuje, že využitím předmětů v rozsahu a způsobem popsaným v podmínkách soutěže nebudou jakkoliv zasažena či ohrožena práva oprávněných osob k těmto předmětům. Soutěžící zároveň prohlašuje, že předměty byly do soutěžního příspěvku zařazeny se souhlasem nositelů práv, resp. jejich držitelů. Soutěžící tímto jako oprávněný držitel práv uděluje pořadateli soutěže oprávnění k bezúplatnému zveřejnění předmětů v rámci soutěže a k jejich bezúplatnému využití všemi způsoby nezbytnými pro využití předmětů v soutěži v souladu s jejími podmínkami (zejm. sdělováním veřejnosti prostřednictvím Internetu a rozmnožováním), a to bez množstevního, územního a technologického omezení, po dobu trvání soutěže. Soutěžící rovněž uděluje pořadateli soutěže bezúplatné  oprávnění k využití předmětů po skončení soutěže (zejména pro prezentaci, marketingové a propagační účely), a to všemi známými způsoby, bez časového, územního, technologického a množstevního omezení. Pořadatel soutěže je rovněž oprávněn v uvedeném rozsahu předměty využít samostatně nebo ve spojení s předměty jiných soutěžících či s dalšími prvky. Soutěžící prohlašuje, že je oprávněným vlastníkem hmotného substrátu, na kterém jsou předměty zachyceny a že je srozuměn s tím, že po skončení soutěže bude využit k interním potřebám pořadatele. V případě nepravdivosti výše uvedených prohlášení  či v případě zásahu do práv pořadatele soutěže nebo třetích osob, je soutěžící povinen uspokojit veškeré oprávněné nároky dotčených osob a uhradit veškerou vzniklou škodu. 

Další podmínky soutěže

Vícenásobná účast je možná, ale vždy jenom s novým nákupem a pokaždé při řádném splnění podmínek účasti, tj. při nákupu min. tří balení kapslí NESCAFÉ® DOLCE GUSTO®. Pokud bude doručeno z jednoho telefonního čísla jedno zadání z účtenky vícekrát, bude první SMS přijatá a ostatní budou vyřazené ze soutěže jako duplicitní. Pokud bude jedno zadání doručeno z více tel. čísel, bude první přijato jako platné a ostatní jako duplicitní.

Účastníci se akce účastní s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní, či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům akce jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech.

Každý soutěžící může získat maximálně 1ks výhry za celé soutěžní období.

 

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher v případě, že výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly.

 

Výhry nejsou právně vymahatelné. Nepřevzaté výhry propadají pořadateli.

Akce se nemohou zúčastnit právnické osoby, zaměstnanci pořadatele, partnera (prodejen Albert Hypermarket a Albert Supermarket) ani jejich rodinní příslušníci. Akce se smí zúčastnit jen fyzické osoby s doručovací adresou v České republice. Při nákupu na účet jiné fyzické či právnické osoby se lze zúčastnit jen s jejím písemným souhlasem.

Pořadatel neodpovídá za nedoručení SMS do SMS centra, uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se soutěží či v souvislosti se sítěmi elektronických komunikací mobilních operátorů nebo jejich dostupností pro účastníky soutěže. Do soutěže budou přijímány pouze SMS zaslané z identifikovatelných mobilních telefonických čísel (MSISDN). SMS zaslané přes jakékoli internetové SMS brány, SMS zprávy z pevných telefonních linek či jiná aplikační rozhraní nebudou přijímány.  SMS nesplňující podmínky formátu uvedené pro každý jednotlivý případ v těchto pravidlech, popř. jiným způsobem zaslané v rozporu s pravidly soutěže, budou považovány za neplatné a nebude k nim nijak přihlíženo. 

O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na www.dolce-gusto.cz  a www.nestle.cz , kde jsou tak k dispozici platná a úplná pravidla.

Pořadatel je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojenou. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout. Případné námitky s průběhem soutěže lze Pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do tří pracovních dnů od ukončení akce. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.

V případě, že organizátor zjistí prokazatelné jednání účastníka, porušující tato pravidla, souhlasí účastník nad rámec výše uvedeného základního souhlasu s tím, že organizátor bude oprávněn uložit ve své databázi samotné telefonní číslo, užité k porušení pravidel, a to na dobu průběhu této soutěže, a bude oprávněn neumožnit užití tohoto telefonního čísla pro další účast na této a dalších spotřebitelských akcích téhož pořadatele.

Úplné znění pravidel je k dispozici na www.dolce-gusto.cz , www.nestle.cz a v místech prodeje. Dotazy na infolince 800 135 135 v pracovních dnech 8.00-11.30 a 13.00-16.00 

V Praze dne 30. 5. 2017

 

 

 

__________________________

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE

Pořadatel soutěže:

Nestlé Česko s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4 - Modřany, IČ: 457 99 504, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 10481.

 

Organizátor soutěže:

MMS Communication Czech Republic s.r.o., divize Newcast, IČ: 62411527, se sídlem Jankovcova 1114/23, 170 00 Praha 7 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 34198 (dále jen „organizátor“).

 

Název soutěže:

Vyhraj zájezd do Brazílie s kávou NESCAFÉ DOLCE GUSTO 

 

Místo průběhu soutěže:

Soutěž probíhá na území České republiky prostřednictvím  webové stránky https://www.dolce-gusto.cz/soutez-brazilie,která je také základním nástrojem komunikace pořadatele a organizátora s účastníky.

 

Trvání soutěže:

Soutěž trvá od 2. 5. 2017 od 16:00 hod. SEČ do 31. 5. 2017 do 23:59 hod SEČ (Systém webové stránky bude kódy vyhodnocovat do 23:59 SEČ. Určující čas je čas serveru, na kterém je provozován web, ne čas počítače nebo jiných zařízení zákazníka. Soutěžící bere na vědomí, že se tyto časy mohou lišit.). Lze uplatnit kódy z balení, která byla zakoupena v období od 17.4.2017 do 31. 5.2017.

 

Podmínky účasti v soutěži:

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která splní náležitosti vstupu do soutěže.

Určujícími podmínkami je vložení 3 unikátních kódů z balení kapslí NESCAFÉ® DOLCE  GUSTO® (dále jen kódy) a e-mailové adresy soutěžícího v jejím platném tvaru x@x.xx (např. jannovak@seznam.cz, za použití neplatné adresy v platném tvaru a nedoručení e-mailu nenese pořadatel ani organizátor odpovědnost).

 

Soutěžící je povinen předložit doklad o nákupu vztahující se k nákupu balení kapslí NESCAFÉ® DOLCE  GUSTO®, ze kterých získal kódy vložené do soutěže, pokud o to bude požádán.

 

Pravidla soutěže:

Soutěž probíhá na webových stránkách  https://www.dolce-gusto.cz/soutez-brazilie.

Úkolem soutěžících je pomocí vstupního formuláře na webu https://www.dolce-gusto.cz/soutez-brazilie vložit minimálně 3 kódy z balení kapslí NESCAFÉ® DOLCE  GUSTO® zakoupených na území České republiky. Soutěžící dále vyplní svůj e-mail a potvrdí formulář (dále jen jako „vklad“).  Soutěžící bere na vědomí, že potvrzením tohoto formuláře souhlasí se všemi podmínkami soutěže. Během jednoho vkladu je soutěžící povinen vložit 3 kódy z balení kapslí. Počet vkladů u jednoho soutěžícího během soutěže není omezen. (Soutěžící však vždy musí konat se 3 novými kódy a řádně uschovanými doklady o provedených nákupech v období od 17. 4. 2017 – 31. 5. 2017).

 

Každý soutěžící má po vkladu možnost hlasovat v tipovací soutěži o hlavní výhru.

Na soutěžních stránkách se soutěžící dozví přesný postup.

 

Soutěžní kód v balení kapslí NESCAFÉ® DOLCE GUSTO®:

 

Soutěžní kódy umožňující účast v soutěži se nacházejí na vnitřní straně obalu kapslí NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® (vnitřní strana krabice bez potisku). Soutěžní kód je 12 znaků (číslic nebo písmen) a je zadán ve tvaru 123A 456B 789C.

 

Vzor kódu v balení:

Vzor balení

 

Po vkladu a případném vložení soutěžní odpovědi je následně náhodně rozhodnuto o vedlejší výhře. Všechny kódy ze všech distribuovaných balení mají stejnou platnost a neliší se vlivem na pravděpodobnost výhry kterékoliv z cen.

 

Pokud soutěžící potvrdí odeslání formuláře se zadanými kódy a vyplněnou e-mailovou adresou, bude mu zobrazena konkrétní výhra.

 

Výhry a určení výherců:

 

Hlavní výhrou celé soutěže je 1x voucher na zájezd do Brazílie v hodnotě 200 000 Kč u cestovní kanceláře ESO travel a.s. 

Výhercem hlavní výhry soutěže se stane soutěžící, který správně odpoví na soutěžní tipovací otázku:


„Určete kolik standardních 16ks balení kapslí NESCAFÉ DOLCE GUSTO je potřeba vyskládat na sebe, aby z nulové nadmořské výšky dosáhly k nejvyššímu bodu monumentální sochy Krista Spasitele v Rio de Janeiru.“


V případě nepříznivých podmínek bude soutěžícímu umožněno využít voucher na zájezd jiné destinace Jižní nebo Střední Ameriky včetně států Kuba a Dominikánská republika u cestovní kanceláře ESO travel a.s., Korunovační 22, 170 00 Praha 7, IČO 27957039 (dale též jako “cestovní kancelář”). Platnost voucheru je 1 rok od předání výherci.

 

V případě více správných odpovědí se výhercem hlavní výhry stane soutěžící, který bude vylosován.

Losování bude provedeno elektronickým systémem organizátora za účasti zástupce pořadatele nejpozději do 5. 6. 2017 ode dne ukončení soutěže. O průběhu losování bude vytvořen zápis. Vylosováno bude postupně 20 soutěžících v pořadí 1 až 20, v případě, že soutěžící, který byl vylosován na prvním místě, nebude do 3 pracovních dní reagovat na e-mail o výhře, bude ze soutěže vyřazen a pořadatel soutěže kontaktovat soutěžícího, který byl vylosován na následujícím místě.

V případě, že se k výhře nepřihlásí žádný vylosovaný, proběhne losování znovu.

V případě, že žádný ze soutěžících nezodpoví přesně na soutěžní tipovací otázku, stává se výhercem ten soutěžící, který bude správné odpovědi nejblíže. Podmínkou pro výhru jsou platně vložené kódy a vyplněný e-mail. Tipy přiřazené k neplatným e-mailovým adresám budou ze soutěže vyřazeny.

 

Vedlejší výhry a jejich počet (po dobu trvání soutěže):

 

Kávovar Krups NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® MOVENZA®*                                                               39x

Káva na půl roku zdarma**                                                                                                                  78x

Sada příslušenství NESCAFÉ® DOLCE GUSTO®***                                                                           90x

Objednávka z e-shopu: při nákupu 3 libovolných balení kapslí navíc 1ks Catuai do Brasil a doprava zdarma                                                                                                                                                     2310x

Doprava jedné objednávky z e-shopu zdarma                                                                                 2310x

10% sleva na jednu objednávku z e-shopu                                                                                        neomezeně

 

Všechny vedlejší výhry se vztahují k e-shopu www.dolce-gusto.cz. Výherce zde musí výhru vyzvednout nejpozději 3 měsíce od zaslání instrukcí. V případě, že si výhru v tomto termínu nepřevezme, zůstává pořadateli. Pokud soutěžící do 3 dnů od výhry neobdrží email s instrukcemi, má povinnost se ozvat organizátorovi soutěže na e-mail dolcegusto@newcast.cz do 7 dnů ode dne zadání kódů na soutěžním webu.

 

*MOVENZA stříbrná. Výherci bude zaslán email s požadavkem na poskytnutí adresy doručení v České republice, kam bude výherci kávovar zaslán, včetně záručního listu. Náklady na dopravu výhry hradí pořadatel. V případě reklamací kávovaru výherce postupuje dle instrukcí na záručním listu. Organizátor ani pořadatel nebere za případné závady odpovědnost.

**Výherci bude organizátorem soutěže poskytnutý kód pro web www.dolce-gusto.cz, díky kterému získá možnost zdarma objednat balíček „káva na půl roku zdarma“. Balíček obsahuje 30 ks balení kapslí (s výjimkou XL balení) NESCAFÉ® DOLCE GUSTO®. Výherci budou balení dle jeho výběru doručena po 30 ks. Výherce bude kontaktován zástupcem organizátora a bude mu předán kód. Pomocí něj si výherce vybere 30 balení kapslí dle vlastního výběru na e-shopu www.dolce-gusto.cz; balení mu následně budou zaslána na poskytnutou korespondenční adresu. Náklady na dopravu výhry hradí pořadatel. V případě reklamace výherce kontaktuje organizátora soutěže neprodleně po zjištění závady.

***Výherci bude organizátorem soutěže poskytnutý kód pro web www.dolce-gusto.cz, díky kterému získá možnost zdarma objednat produkt z kategorie DOPLŇKY - Šálky & sklenice (https://www.dolce-gusto.cz/doplnky/salky-i-sklenice). Náklady na dopravu výhry hradí pořadatel. V případě reklamace výherce kontaktuje organizátora soutěže neprodleně po zjištění závady.

 

Výherce vedlejší ceny je povinen na vyžádání předložit účtenku (nebo její elektronickou kopii) vztahující se k nákupu balení kapslí NESCAFÉ® DOLCE GUSTO®, ze kterých získal kódy vložené do soutěže.

 

Vyhlášení vítězů, předání hlavní výhry

 

Zadávání kódů prostřednictvím webové stránky končí v úterý 31. 5. 2017 v 23.59 hod. SEČ. Vyhlášení výherce soutěže o hlavní cenu se uskuteční následující pondělí 5. 6. 2017 prostřednictvím facebookové stránky NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® CZ / SK a e-mailové zprávy výherci.

 

Předání hlavní výhry proběhne v centrále Nestlé Česko, Mezi Vodami 2035/31, 143 00 Praha do 30. 6.2017. Při osobním předání hlavní výhry výherce souhlasí s pořízením audio a zvukového záznamu a jeho následném zveřejněním na sociálních sítích a na webových stránkách dolce-gusto.cz, a to na dobu neomezenou. Náklady spojené s cestou pro výhru hradí výherce.

Veškeré reklamace se řídí reklamačními podmínky cestovní kanceláře.

 

Výherce hlavní ceny je povinen předložit účtenku (nebo její elektronickou kopii) vztahující se k nákupu balení kapslí NESCAFÉ® DOLCE GUSTO®, ze kterých získal kódy vložené do soutěže.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Soutěžící svou účastí v soutěži souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů (dále též jako jen „údaje“) a s jejich zařazením do databáze pořadatele, jakožto správce, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, kterým je organizátor.

Soutěžící dále souhlasí s použitím jeho osobních údajů též pro nabízení produktů a služeb správce, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to na 2 roky ode dne jejich poskytnutí, popř. do odvolání souhlasu.

 

Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zejména ustanoveními § 11, § 12, § 20 a § 21, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv se může obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa a číslo mobilního telefonu.

 

Osobní údaje se zpracovávají zejména k evidenci soutěžících (dále jen „účastník soutěže“), na dobu 2 let od vyhlášení soutěže až do případného písemného odvolání souhlasu. Osobní údaje jsou od účastníka soutěže získávány na základě soukromé zprávy nebo aplikace, prostřednictvím které je subjekt údajů sdělí pořadateli, resp. organizátorovi, soutěže. Osobní údaje účastníka soutěže budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi správce, popř. zpracovatelem, se kterým správce uzavře příslušnou smlouvu. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě.

Požádá-li účastník soutěže o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně i zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Každý účastník soutěže, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka soutěže nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Účastník soutěže má dále právo se svými oprávněnými žádostmi obracet na správce, a pokud jim správce nevyhoví, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však muže účastník soutěže obrátit i přímo.

Tento souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat. Za písemnou formu je považováno odvolání učiněné prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: dolcegusto@newcast.cz. Odvoláním svého souhlasu účastník ztrácí nárok na výhru v soutěži.

 

Dotazy směřujte na e-mailovou adresu dolcegusto@newcast.cz nebo na  facebookové stránky NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® CZ / SK.

 

Další důležité podmínky soutěže:

Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Úplné aktuální znění pravidel bude vždy k dispozici na www.dolce-gusto.cz  a www.nestle.cz.

Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu.

Pořadatel neručí za úspěšné doručení výhry třetí stranou.

Případné námitky s průběhem soutěže lze pořadateli zaslat elektronicky prostřednictvím e-mailu na adrese dolcegusto@newcast.cz v průběhu soutěže nebo nejpozději do 20ti pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz.

Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož počínání narušuje férovost soutěže nebo jakkoliv znevýhodňuje ostatní soutěžící.

Pořadatel soutěže neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele, zpracovatele a organizátora soutěže, a rovněž osoby jim blízké a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby podílející se na této soutěži včetně jejich zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnancům blízkých. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra jí nebude předána a propadá ve prospěch pořadatele soutěže.

Výhry nejsou převoditelné na jinou osobu.

Pořadatel neodpovídá za nedoručení výhry výherci z důvodu změny doručovací adresy výherce, jakož ani v případě, když nebude výherce na doručovací adrese zastižen.

Pořadatel ani organizátor nepořádají zájezd, který je předmětem hlavní výhry, ale pouze uhradí jeho cenu ve prospěch výherce u cestovní kanceláře, která je tak za průběh zájezdu plně odpovědná. K čerpání zájezdu u cestovní kanceláře může být vyžadováno dovysvětlení „dalších náležitostí“. Veškeré podrobnosti a podmínky o průběhu zájezdu, včetně případné reklamace, budou soutěžícímu sděleny prostřednictvím cestovní kanceláře.

Vstupem do soutěže účastníci přijímají veškeré její podmínky.

Rozhodnutí pořadatele o všech otázkách, týkajících se soutěže, je konečné.

Organizátor zajistí umístění pravidel na internetových stránkách www.dolce-gusto.cz a www.nestle.cz, kde budou dostupná online během soutěže a do 30 dnů od ukončení soutěže.

Tato soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena se společností Facebook a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže neposkytujete Facebooku. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně aplikace musí být směřovány pořadateli, nikoliv Facebooku