You have reached the website

Pořadatel soutěže:

Nestlé Česko s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4 - Modřany, IČ: 457 99 504, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 10481.

Organizátor soutěže:

MMS Communication Czech Republic s.r.o., divize Newcast, IČ: 62411527, se sídlem Jankovcova 1114/23, 170 00 Praha 7 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 34198 (dále jen „organizátor“).

Název soutěže:

Vyhraj kávovar Lumio každý den

Místo průběhu soutěže:

Soutěž probíhá na území České republiky prostřednictvím  webové stránky soutez.dolce-gusto.cz, která je také základním nástrojem komunikace pořadatele a organizátora s účastníky.

Trvání soutěže:

Soutěž trvá od 15. 11. 2017 od 0:00 hod. SEČ do 15. 12. 2017 do 23:59 hod SEČ (Systém webové stránky bude kódy vyhodnocovat do 23:59 SEČ. Určující čas je čas serveru, na kterém je provozován web, ne čas počítače nebo jiných zařízení zákazníka. Soutěžící bere na vědomí, že se tyto časy mohou lišit.).

Lze uplatnit kódy z balení, která byla zakoupena v období od 1. 11. 2017 do konce soutěže.

 

Podmínky účasti v soutěži:

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která splní náležitosti vstupu do soutěže.

Určujícími podmínkami je vložení 3 unikátních kódů z balení kapslí NESCAFÉ® DOLCE  GUSTO® (dále jen kódy), data nákupu (vztahuje-li se k balení, ze kterého pochází vkládané soutěžní kódy) a e-mailové adresy soutěžícího v jejím platném tvaru x@x.xx (např. jannovak@seznam.cz, za použití neplatné adresy v platném tvaru a nedoručení e-mailu nenese pořadatel ani organizátor odpovědnost).

 

Soutěžící je povinen předložit doklad o nákupu vztahující se k nákupu balení kapslí NESCAFÉ® DOLCE  GUSTO®, ze kterých získal kódy vložené do soutěže během všech soutěžních vstupů, pokud o to bude požádán.

 

Pravidla soutěže:

Soutěž probíhá na webových stránkách  https://soutez.dolce-gusto.cz.

Úkolem soutěžících je pomocí vstupního formuláře na webu https://soutez.dolce-gusto.cz vložit 3 kódy z balení kapslí NESCAFÉ® DOLCE  GUSTO® zakoupených na území České republiky. Soutěžící dále vyplní svůj e-mail, datum nákupu kapslí a potvrdí formulář (dále jen jako „vklad“).  Soutěžící bere na vědomí, že potvrzením tohoto formuláře souhlasí se všemi podmínkami soutěže. Každý den po dobu konání soutěže je považován za samostatné soutěžní kolo. Počet vkladů u jednoho soutěžícího během soutěže není omezen. Soutěžící však vždy musí konat se 3 novými kódy a s řádně uschovanými doklady o provedených nákupech v období od 1. 11. 2017 – 15. 12. 2017.

 

Soutěžní kód v balení kapslí NESCAFÉ® DOLCE GUSTO®:

 

Soutěžní kód umožňující účast v soutěži se nacházejí na vnitřní straně obalu kapslí NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® (vnitřní strana krabice bez potisku). Soutěžní kód je 12 znaků (číslic nebo písmen) a je zadán ve tvaru 123A456B789C.

 

Vzor kódu v balení:

 vzor

 

Všechny kódy ze všech balení distribuovaných během období od 1. 11. 2017 do 15. 12. 2017 mají stejnou platnost a neliší se vlivem na pravděpodobnost výhry.

Pokud soutěžící potvrdí odeslání formuláře se zadanými kódy a vyplněnou e-mailovou adresou, bude mu zobrazena souhrnná stránka potvrzující zařazení do soutěže a informující o dalším průběhu.

Výhry a určení výherců: 

Výhrou každého kola soutěže je automatický kávovar NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® Lumio® Krups® 

Výhercem soutěžního kola se stane soutěžící, který bude automaticky vylosován ze všech soutěžících, kteří v daném soutěžním kole splnili podmínky a úspěšně se kola zúčastnili.

Hlavní výhra se vztahuje k e-shopu www.dolce-gusto.cz, kde si výherce cenu vyzvedne prostřednictvím kódu. Ten bude výherci poskytnut organizátorem soutěže. Soutěžící získá možnost zdarma objednat kávovar NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® Lumio® Krups®  v barvě dle nabídky e-shopu www.dolce-gusto.cz.
Výherce zde musí výhru vyzvednout nejpozději do 28. 2. 2018. V případě, že si výhru v tomto termínu nepřevezme, propadá pořadateli.

Pokud soutěžící do 3 dnů od výhry neobdrží e-mail s instrukcemi, má povinnost se ozvat organizátorovi soutěže na e-mail dolcegusto@newcast.cz do 7 dnů ode dne zadání kódů na soutěžním webu. Náklady na dopravu výhry hradí pořadatel. V případě reklamace bude výherce postupovat dle reklamačního řádu e-shopu www.dolce-gusto.cz.

Výherce ceny je povinen předložit účtenku/ky (nebo její elektronickou kopii) vztahující se k nákupu balení kapslí NESCAFÉ® DOLCE GUSTO®, ze kterých získal kódy vložené do soutěže (platí i pro kódy ze soutěžní kol, kdy soutěžící nevyhrál). Pokud soutěžící nebude schopen doložit nákup balení kapslí, ze kterých kódy získal, výhra propadá pořadateli soutěže.  

Vyhlášení vítězů, předání hlavní výhry

Vyhlášení vítězů jednotlivého soutěžního kola probíhá do 12:00 dne následujícím po dni jeho ukončení. Výherce hlavní ceny obdrží e-mailovou zprávu oznamující jeho výhru. Ostatní účastníci soutěžního kola budou vyrozumění o výsledku. Zadávání kódů prostřednictvím webové stránky končí v úterý 15. 12. 2017 v 23.59 hod. SEČ. Vyhlášení výherce posledního kola se uskuteční následující den, tedy 16. 12. 2017.  Jména výherců jednotlivých kol budou zveřejněny na webové stránce soutěže a to ve tvaru Jan N. pro Jan Novák a j***k@seznam.cz pro jan.novak@seznam.cz.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Soutěžící svou účastí v soutěži souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů (dále též jako jen „údaje“) a s jejich zařazením do databáze pořadatele, jakožto správce, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, kterým je organizátor. Veškeré údaje pro potřebu soutěže budou uschovány do 28. 2. 2018. Ve všech případech, kdy se soutěžící stane výhercem, jsou jeho údaje uschovány po dobu 2 let.

Soutěžící dále souhlasí s použitím jeho osobních údajů též pro nabízení produktů a služeb správce, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to do odvolání souhlasu (uživatel může vždy zažádat o jejich smazání).

Soutěžící souhlasí, že v případě výhry v jednom nebo více soutěžních kolech bude jeho jméno a e-mail zobrazeny na webové stránce soutěže ve tvaru Jan N. pro Jan Novák a j***k@seznam.cz pro jan.novak@seznam.cz.

Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zejména ustanoveními § 11, § 12, § 20 a § 21, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv se může obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa a číslo mobilního telefonu.

Osobní údaje účastníka soutěže budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi správce, popř. zpracovatelem, se kterým správce uzavře příslušnou smlouvu. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě.

Požádá-li účastník soutěže o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně i zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Každý účastník soutěže, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka soutěže nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Účastník soutěže má dále právo se svými oprávněnými žádostmi obracet na správce, a pokud jim správce nevyhoví, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však muže účastník soutěže obrátit i přímo.

Tento souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat. Za písemnou formu je považováno odvolání učiněné prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: dolcegusto@newcast.cz. Odvoláním svého souhlasu účastník ztrácí nárok na výhru v soutěži. 

Dotazy směřujte na e-mailovou adresu dolcegusto@newcast.cz nebo na Facebook stránce NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® CZ / SK.

 

Další důležité podmínky soutěže:

Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Úplné aktuální znění pravidel bude vždy k dispozici na www.dolce-gusto.cz  a www.nestle.cz.

Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu.

Pořadatel neručí za úspěšné doručení výhry třetí stranou.

Případné námitky s průběhem soutěže lze pořadateli zaslat elektronicky prostřednictvím e-mailu na adrese dolcegusto@newcast.cz v průběhu soutěže nebo nejpozději do 20ti pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz.

Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož počínání narušuje férovost soutěže nebo jakkoliv znevýhodňuje ostatní soutěžící.

Pořadatel ani organizátor soutěže neodpovídají za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele, zpracovatele a organizátora soutěže, a rovněž osoby jim blízké a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby podílející se na této soutěži včetně jejich zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnancům blízkých. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra jí nebude předána a propadá ve prospěch pořadatele soutěže.

Výhry nejsou převoditelné na jinou osobu.

Pořadatel neodpovídá za nedoručení výhry výherci z důvodu změny doručovací adresy výherce, jakož ani v případě, když nebude výherce na doručovací adrese zastižen.

Vstupem do soutěže účastníci přijímají veškeré její podmínky.

Rozhodnutí pořadatele o všech otázkách, týkajících se soutěže, je konečné.

Organizátor zajistí umístění pravidel na internetových stránkách www.dolce-gusto.cz a www.nestle.cz, kde budou dostupná online během soutěže a do 30 dnů od ukončení soutěže.
DALŠÍ SOUTĚŽE: 

Vyhrajte POUKAZ NA MALL.CZ V HODNOTĚ 15000,- KČ s NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® !

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ AKCE

 

Nestlé Česko s. r. o. se sídlem v Praze 4, Mezi Vodami 31,  IČ 45799504 (dále jako pořadatel) pořádá na území České republiky spotřebitelskou soutěž „Vyhrajte POUKAZ NA MALL.CZ V HODNOTĚ 15000,- KČ s NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® !“ (dále jen soutěž) v termínu od 13. 12. 2017 do 1. 1. 2018.

Technický správce: MATERNA Communications a.s., Vinohradská 2396/184, Praha 3

 

Soutěž probíhá v síti hypermarketů a supermarketů ALBERT v České republice, a to v souladu s níže uvedenými pravidly, jakož i interními pokyny pořadatele týkajících se spotřebitelských soutěží. Více informací na www.dolce-gusto.cz a na www.nestle.cz.

Účastníkem soutěže může být fyzická osoba s doručovací adresou v ČR; osoby mladší 18 let se mohou soutěže účastnit se souhlasem zákonného zástupce a tento je oprávněn převzít jejich jménem případnou výhru.

Soutěžícím se stává zákazník, který si v době konání soutěže jednorázově zakoupí v některé prodejně ALBERT minimálně 3 jakákoliv balení kapslí NESCAFÉ® DOLCE GUSTO®, uschová si doklad o tomto nákupu a následně odešle v soutěžním dnu SMS ve tvaru LUMIOmezeraKODmezeraSLOGAN. Zprávu pošlete na telefonní číslo 900 30 03.

KOD = ID účtenky prodejny ALBERT (viz níže), 17místná číselná kombinace

SLOGAN = napište nám co nejoriginálnější slogan, ve kterém použijete některé ze slov KÁVA, ŠÁLEK, LUMIO, KÁVOVAR, LÁSKA, DÁREK, MAXI, MINI nebo VÁNOCE

Příklad soutěžní SMS: LUMIO 03511502250120005 Lumio pod stromecek,to je ale darek,az zazvoni zvonecek,pripravim si salek

 

Zpráva může mít maximálně 160 znaků a nesmí obsahovat diakritiku.

Z každého telefonního čísla je možné zaslat maximálně 5 SMS za den.

Pro účast v soutěži musí mít soutěžící na svém mobilním telefonu aktivovanou službu Premium SMS. Cena jedné odeslané SMS zprávy je 3,-Kč včetně DPH. Více informací na www.platmobilem.cz

 

Příklad ID účtenky:

 albert

 

LUMIO 03511502250120005 SLOGAN       

                                       

Datum odeslání SMS musí být shodné anebo následovat za datem nákupu, čas odeslání SMS musí následovat až po času nákupu. Pořadatel si podmiňuje předání výhry předložením všech dokladů nákupu s údaji odpovídajícími údajům uvedeným v soutěžních SMS. Soutěžící je povinen uschovat si všechny doklady o nákupech po celou dobu trvání soutěže, předložení dokladů může být pořadatelem dodatečně vyžádáno i po ukončení soutěže. 

Výhry a určení výherců:

Nárok na výhruPOUKAZ NA WWW.MALL.CZ v hodnotě 15 000,- Kč získá každý den soutěže 1 nejlepší slogan/básnička. Hodnotit se bude originalita a kreativita. V případě, že bude do systému doručeno v období méně platných vstupů nebo slogan nebude splňovat zadaná kritéria, nárok na výhru propadá. Každý den bude přidělena max. 1 výhra. V celé soutěži celkem max. 20 výher.

Poukaz se řídí pravidly dárkového certifikátu společnosti Mall.cz, detaily uvedeny zde: https://www.mall.cz/darkove-certifikaty      

Tyto dárkové certifikáty získané v soutěži s Nescafé Dolce Gusto se od uvedených pravidel společnosti Mall.cz liší v tom, že jsou již v konkrétní hodnotě a jejich platnost je 10 měsíců od obdržení této výhry.

 

Soutěžící je o nároku na výhru vyrozuměn formou SMS zprávy s požadavkem o zaslání osobních údajů (jméno, příjmení, úplná adresa) na telefonní číslo 900 30 03 formou SMS ve tvaru:     

LUMIOV Jmeno,Prijmeni,Ulice,cislo,Mesto,PSC. Komunikace se soutěžícím probíhá formou SMS na číslo, ze kterého zaslal soutěžní SMS. SMS s kontaktními údaji musí soutěžící poslat nejpozději do 24 hodin od obdržení výzvy k zaslání kontaktních údajů. V případě pozdního zaslání kontaktních údajů je soutěžícímu výhra zrušena a propadá ve prospěch pořadatele.

Soutěžící je po zaslání svých kontaktních údajů vyzván formou SMS k zaslání všech dokladů o nákupu, kterými se účastnil soutěže, na adresu: Nestlé Česko s.r.o., ALBERT LUMIO, Mezi Vodami 31, 143 20 Praha 4. Součástí zásilky musí být i kompletní kontaktní údaje výherce včetně čísla mobilního telefonu, se kterým nárok na výhru vznikl. Zásilku výherce musí odeslat nejpozději do termínu komunikovaného v odpovědní SMS. 

Výhry budou výhercům zaslány do 8 týdnů od ukončení soutěže na uvedenou poštovní adresu prostřednictvím České pošty. V České republice srážkovou daň z výher v soutěži uhradí v souladu s ustanovením § 36 odst. 2 písm.k) a § 38d odst. 1 a 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních příjmů pořadatel.

 

Odesláním SMS z mobilního telefonu vyjadřuje účastník akce dobrovolně svůj výslovný souhlas s pravidly a současně dává svůj výslovný souhlas pořadateli:

  • se záznamem textového obsahu SMS, telefonního čísla odesílatele, data a času přijetí u došlých SMS;
  • se zasíláním informačních SMS týkajících se této soutěže;
  • s případným zveřejněním jeho osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a město (obec) na výherní listině;
  • s bezplatným uveřejněním podobizny a obrazového či zvukového záznamů výherce hlavní výhry ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech pořadatele a organizátora, a to neomezeně (územně, časově, množstevně).

Odesláním SMS z mobilního telefonu účastník soutěže souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů (dále též jen „údaje“) a s jejich zařazením do databáze společnosti Nestlé Česko s.r.o., se sídlem v Praze 4 - Modřany, Mezi vodami 2035/31, PSČ: 143 20, IČ: 457 99 504, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 10481 (dále jen „společnost“), jakožto správce, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, tj. nabízení produktů a služeb, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to na 2 roky, popř. do odvolání souhlasu.

 

Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zejména ustanoveními § 11, § 12, § 20 a § 21, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv se může obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo mobilního telefonu 

Osobní údaje se zpracovávají zejména k evidenci soutěžících (dále též jako „účastník soutěže“), na dobu od jejich poskytnutí v rámci soutěže až do vyhlášení výsledků soutěže, resp. do případného písemného odvolání souhlasu, maximálně však na 2 roky od jejich poskytnutí. Osobní údaje jsou od účastníka soutěže získávány na základě soukromé zprávy. Osobní údaje účastníka soutěže budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi správce, popř. zpracovatelem, se kterým správce uzavře příslušnou smlouvu. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě.

Požádá-li účastník soutěže o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně i zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správce, resp. zpracovatel, má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Každý účastník soutěže, který zjistí nebo se domnívá, že správce či zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka soutěže nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Účastník soutěže má dále právo se se svými oprávněnými žádostmi obracet na správce nebo na zpracovatele, a pokud jim správce nevyhoví, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však muže účastník soutěže obrátit i přímo.

Tento souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat. Za písemnou formu je považováno odvolání učiněné prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: info@nestle.cz . Odvoláním svého souhlasu účastník ztrácí nárok na výhru v soutěži.

 

Soutěžící odpovídá za to, že zasláním soutěžního příspěvku a jeho následným zveřejněním nebudou porušena práva třetích osob, zejména, že nebude zasaženo do autorských práv třetích osob.

V případě, že soutěžní příspěvek poskytnutý soutěžícím do soutěže bude mít povahu jakéhokoliv předmětu práva duševního vlastnictví (resp. bude-li takové předměty obsahovat), a to zejména předměty chráněné autorským zákonem č. 121/2000 Sb., v platném znění (např. autorská díla, zvukové či zvukově obrazové záznamy, umělecké výkony) a/nebo předměty práv průmyslových (např. ochranné známky), resp. pokud budou jeho součástí jakékoliv osobnostní atributy (např. podobizna), na něž se vztahuje ochrana dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále společně soutěžní příspěvek, předměty duševního vlastnictví, včetně osobnostních atributů,  jako  „předměty“), soutěžící prohlašuje, že využitím předmětů v rozsahu a způsobem popsaným v podmínkách soutěže nebudou jakkoliv zasažena či ohrožena práva oprávněných osob k těmto předmětům. Soutěžící zároveň prohlašuje, že předměty byly do soutěžního příspěvku zařazeny se souhlasem nositelů práv, resp. jejich držitelů. Soutěžící tímto jako oprávněný držitel práv uděluje pořadateli soutěže oprávnění k bezúplatnému zveřejnění předmětů v rámci soutěže a k jejich bezúplatnému využití všemi způsoby nezbytnými pro využití předmětů v soutěži v souladu s jejími podmínkami (zejm. sdělováním veřejnosti prostřednictvím Internetu a rozmnožováním), a to bez množstevního, územního a technologického omezení, po dobu trvání soutěže. Soutěžící rovněž uděluje pořadateli soutěže bezúplatné  oprávnění k využití předmětů po skončení soutěže (zejména pro prezentaci, marketingové a propagační účely), a to všemi známými způsoby, bez časového, územního, technologického a množstevního omezení. Pořadatel soutěže je rovněž oprávněn v uvedeném rozsahu předměty využít samostatně nebo ve spojení s předměty jiných soutěžících či s dalšími prvky. Soutěžící prohlašuje, že je oprávněným vlastníkem hmotného substrátu, na kterém jsou předměty zachyceny a že je srozuměn s tím, že po skončení soutěže bude využit k interním potřebám pořadatele. V případě nepravdivosti výše uvedených prohlášení  či v případě zásahu do práv pořadatele soutěže nebo třetích osob, je soutěžící povinen uspokojit veškeré oprávněné nároky dotčených osob a uhradit veškerou vzniklou škodu.

 

Další podmínky soutěže

Vícenásobná účast je možná, ale vždy jenom s novým nákupem a pokaždé při řádném splnění podmínek účasti, tj. při nákupu min. tří balení kapslí NESCAFÉ® DOLCE GUSTO®. Pokud bude doručeno z jednoho telefonního čísla jedno zadání z účtenky vícekrát, bude první SMS přijatá a ostatní budou vyřazené ze soutěže jako duplicitní. Pokud bude jedno zadání doručeno z více tel. čísel, bude první přijato jako platné a ostatní jako duplicitní.

Účastníci se akce účastní s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní, či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům akce jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech.

Každý soutěžící může získat maximálně 1ks výhry za celé soutěžní období.

 

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher v případě, že výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly. 

Výhry nejsou právně vymahatelné. Nepřevzaté výhry propadají pořadateli.

Akce se nemohou zúčastnit právnické osoby, zaměstnanci pořadatele, partnera (prodejen Albert Hypermarket a Albert Supermarket) ani jejich rodinní příslušníci. Akce se smí zúčastnit jen fyzické osoby s doručovací adresou v České republice. Při nákupu na účet jiné fyzické či právnické osoby se lze zúčastnit jen s jejím písemným souhlasem.

 

Pořadatel neodpovídá za nedoručení SMS do SMS centra, uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se soutěží či v souvislosti se sítěmi elektronických komunikací mobilních operátorů nebo jejich dostupností pro účastníky soutěže. Do soutěže budou přijímány pouze SMS zaslané z identifikovatelných mobilních telefonických čísel (MSISDN). SMS zaslané přes jakékoli internetové SMS brány, SMS zprávy z pevných telefonních linek či jiná aplikační rozhraní nebudou přijímány.  SMS nesplňující podmínky formátu uvedené pro každý jednotlivý případ v těchto pravidlech, popř. jiným způsobem zaslané v rozporu s pravidly soutěže, budou považovány za neplatné a nebude k nim nijak přihlíženo. 

O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na www.dolce-gusto.cz  a www.nestle.cz , kde jsou tak k dispozici platná a úplná pravidla.

Pořadatel je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojenou. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout. Případné námitky s průběhem soutěže lze Pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 20ti pracovních dnů od ukončení akce. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.

V případě, že organizátor zjistí prokazatelné jednání účastníka, porušující tato pravidla, souhlasí účastník nad rámec výše uvedeného základního souhlasu s tím, že organizátor bude oprávněn uložit ve své databázi samotné telefonní číslo, užité k porušení pravidel, a to na dobu průběhu této soutěže, a bude oprávněn neumožnit užití tohoto telefonního čísla pro další účast na této a dalších spotřebitelských akcích téhož pořadatele.

Úplné znění pravidel je k dispozici na www.dolce-gusto.cz , www.nestle.cz a v místech prodeje. Dotazy na infolince 800 135 135 v pracovních dnech 8.00 - 11.30 a 13.00 - 16.00

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 9. 9. 2017