You have reached the website

 

Loterie

 

Pořadatel a organizátor soutěže:

Nestlé Česko s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4 - Modřany, IČ: 457 99 504, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 10481. 

 

Název soutěže:

Vyhrajte kávu NESCAFÉ Dolce Gusto na celý rok

 

Místo průběhu soutěže:

Soutěž probíhá na území České republiky a Slovenska prostřednictvím webové stránky www.dolce-gusto.cz/lottery (na Slovensku www.dolce-gusto.sk/lottery), která je také základním nástrojem komunikace pořadatele a organizátora s účastníky.

 

Trvání soutěže:

Soutěž je rozdělena do jednotlivých měsíčních kol, která trvají do posledního kalendářního dne do 23:59.

 

Jednotlivá kola soutěže:

 

 • Leden – 1. 1. – 31. 1. 2019

 • Únor – 1. 2. – 28. 2. 2019

 • Březen – 1. 3. – 31. 3. 2019

 • Duben – 1. 4. – 30. 4. 2019

 • Květen – 1. 5. – 31. 5. 2019

 • Červen – 1. 6. – 30. 6. 2019

 • Červenec – 1. 7. – 31. 7. 2019

 • Srpen – 1. 8. – 31. 8. 2019

 • Září – 1. 9. – 30. 9. 2019

 • Říjen – 1. 10. – 31. 10. 2019

 • Listopad – 1. 11. – 30. 11. 2019

 • Prosinec – 1. 12. – 31. 12. 2019

 

Systém webové stránky bude kódy vyhodnocovat do 23:59 SEČ. Určující čas je čas serveru, na kterém je provozován web, ne čas počítače nebo jiných zařízení zákazníka. Soutěžící bere na vědomí, že se tyto časy mohou lišit.

Podmínky účasti v soutěži:

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která splní náležitosti vstupu do soutěže.

Soutěže se mohou účastnit pouze fyzické osoba, která je registrovaná na www.dolce-gusto.cz.

Určujícími podmínkami je vložení 1 unikátního kódu z balení kapslí NESCAFÉ® DOLCE  GUSTO® (dále jen kód).

Soutěžící je povinen předložit doklad o nákupu vztahující se k nákupu balení kapslí NESCAFÉ® DOLCE  GUSTO®, ze kterých získal kódy vložené do soutěže během všech soutěžních vstupů, pokud o to bude požádán.

 

Pravidla soutěže:

Soutěž probíhá na webových stránkách  https://dolce-gusto.cz/lottery

Úkolem soutěžících je pomocí vstupního formuláře na webu https://dolce-gusto.cz/lottery vložit 1 kód z balení kapslí NESCAFÉ® Dolce Gusto® zakoupených na území České republiky.

Soutěžící bere na vědomí, že potvrzením tohoto formuláře souhlasí se všemi podmínkami soutěže. Počet vkladů u jednoho soutěžícího během soutěže není omezen. Soutěžící však vždy musí konat s novým kódem a s řádně uschovanými doklady o provedených nákupech, které se vztahují na nákup balení NESCAFÉ® Dolce Gusto®, se kterými vstoupil do soutěže.

Soutěžní kód v balení kapslí NESCAFÉ® DOLCE GUSTO®:

Soutěžní kód umožňující účast v soutěži se nacházejí na vnitřní straně obalu kapslí NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® (vnitřní strana krabice bez potisku). Soutěžní kód je 12 znaků (číslic nebo písmen) a je zadán ve tvaru 123A456B789C.

Všechny kódy ze všech distribuovaných balení mají stejnou platnost a neliší se vlivem na pravděpodobnost výhry.

 

 

Výhry a určení výherců:

Výhrou každého kola soutěže je 72 standardních balení kapslí Nescafé Dolce Gusto (standartní balení po 16 kapslích).

Výhra bude výherci předána formou 2 kuponů. Každý kupon je možné využít na nákup 36 standardních balení po 16 kapslích v e-shopu www.dolce-gusto.cz s dopravou zdarma. Tedy výhra musí být vyzvednuta ve dvou nákupech po 36 standartních balení.

Výhercem soutěžního kola se stane soutěžící, který bude vylosován ze všech soutěžících, kteří v daném soutěžním kole splnili podmínky a úspěšně se kola zúčastnili.

Výherce musí celou výhru vyzvednout nejpozději do 1. 2. 2020. V případě, že si výhru v tomto termínu nepřevezme, propadá pořadateli.

Výherce ceny je povinen předložit účtenku/ky (nebo její elektronickou kopii) vztahující se k nákupu balení kapslí NESCAFÉ® DOLCE GUSTO®, ze kterých získal kódy vložené do soutěže (platí i pro kódy ze soutěžní kol, kdy soutěžící nevyhrál). Pokud soutěžící nebude schopen doložit nákup všech balení kapslí, ze kterých kódy získal, výhra propadá pořadateli soutěže.

Za jedno kolo probíhá losování 2 výherců.

Reklamace výhry probíhají dle standardních obchodních podmínek www.dolce-gusto.cz.

 

Vyhlášení vítězů, předání hlavní výhry:

Vyhlášení vítězů jednotlivého soutěžního kola probíhá do 10. dne následujícím po uzavření předešlého soutěžního kola. Výherce hlavní ceny obdrží e-mailovou zprávu oznamující jeho výhru. Ostatní účastníci soutěžního kola nebudou vyrozuměni o výsledku.

Výherci budou zveřejnění formou jména a prvního písmene z příjmení (například. Jan N.).

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Soutěžící svou účastí v soutěži souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů (dále též jako jen „údaje“) a s jejich zařazením do databáze pořadatele, jakožto správce, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, kterým je organizátor. Veškeré údaje pro potřebu soutěže budou uschovány do 1. 2. 2020. Ve všech případech, kdy se soutěžící stane výhercem, jsou jeho údaje uschovány po dobu 2 let.

Soutěžící dále souhlasí s použitím jeho osobních údajů též pro nabízení produktů a služeb správce, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to do odvolání souhlasu (uživatel může vždy zažádat o jejich smazání).

Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zejména ustanoveními § 11, § 12, § 20 a § 21, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv se může obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa a číslo mobilního telefonu.

Osobní údaje účastníka soutěže budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi správce, popř. zpracovatelem, se kterým správce uzavře příslušnou smlouvu. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě.

Požádá-li účastník soutěže o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně i zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Každý účastník soutěže, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka soutěže nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Účastník soutěže má dále právo se svými oprávněnými žádostmi obracet na správce, a pokud jim správce nevyhoví, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však muže účastník soutěže obrátit i přímo.

Tento souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat. Za písemnou formu je považováno odvolání učiněné prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: info@nestle.cz. Odvoláním svého souhlasu účastník ztrácí nárok na výhru v soutěži.

Dotazy směřujte na e-mailovou adresu info@nestle.cz nebo na Facebook stránce NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® CZ / SK.

 

Další důležité podmínky soutěže:

Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Úplné aktuální znění pravidel bude vždy k dispozici na www.dolce-gusto.cz  a www.nestle.cz.

Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu.

Pořadatel neručí za úspěšné doručení výhry třetí stranou.

Případné námitky s průběhem soutěže lze pořadateli zaslat elektronicky prostřednictvím e-mailu na adrese info@nestle.cz v průběhu soutěže nebo nejpozději do 20 pracovních dnů od ukončení daného soutěžního kola. Námitky podané později nebudou brány v potaz.

Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož počínání narušuje férovost soutěže nebo jakkoliv znevýhodňuje ostatní soutěžící.

Pořadatel soutěže neodpovídají za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele, zpracovatele soutěže, a rovněž osoby jim blízké a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby podílející se na této soutěži včetně jejich zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnancům blízkých. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra jí nebude předána a propadá ve prospěch pořadatele soutěže.

Výhry nejsou převoditelné na jinou osobu.

Pořadatel neodpovídá za nedoručení výhry výherci z důvodu změny doručovací adresy výherce, jakož ani v případě, když nebude výherce na doručovací adrese zastižen.

Vstupem do soutěže účastníci přijímají veškeré její podmínky.

Rozhodnutí pořadatele o všech otázkách, týkajících se soutěže, je konečné.

Organizátor zajistí umístění pravidel na internetových stránkách www.dolce-gusto.cz a www.nestle.cz, kde budou dostupná online během soutěže a do 30 dnů od ukončení soutěže.